Πρωτόκολλο 9

Εφαρμόζοντες τας αρχάς μας , προσέξατε είς τον χαρακτήρα του λαού εν τω μέσω του οποίου θα ευρίσκεσθε και θα δράτε γενική και ομοιόμορφος εφαρμογή των αρχών τούτων πρό της αναμορφώσεως της ανατροφής του λαού δεν δύναται να έχη επιτυχία. Εκ  της συνετής αυτών εφαρμογής εντός δεκαετίας, ως θα ιδήτε, και ο μάλλον επίμονας χαρακτήρ θα μεταβληθή και θα έχωμεν ούτω ένα λαόν επί πλέον υπό την εξάρτησιν μας.

Όταν θα έλθη η βασιλεία μας , θ' αντικαταστήσωμεν το φιλελεύθερον σύνθημά μας-- '' Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης '' -- ούχι δι' άλλου τοιούτου, αλλά διά των λέξεων ηγμένων είς την τάξιν των κατά ιδέας, θα είπωμεν    '' το δίκαιον εν τη Ελευθερίαν, το καθήκον της Ισότητος , το ιδεώδες της Αδελφότητος..... '' .

Θ' αρπάξωμεν τον ταύρον εκ των κεράτων... Πραγματικώς, έχομεν ήδη καταστρέωει όλας τας κυβερνήσεις εκτός της ιδικής μας , μόλον ότι υπάρχουσιν ακόμη πολλαί τοιούται δικαίω. Εν ταις ημέραις μας , εάν τα Κράτη τινά εγείρωσι διαμαρτυρίας εναντίον ημών τούτο γίνεται πρός το θεαθήναι, και τη επιθυμία δε και διαταγή ημών, διότι ο αντισημισμός των μας είναι αναγκαίος όπως κυβερνώμεν τους μικρούς αδελφούς μας. Δεν θα σας εξηγήσω τούτο σαφέστερον διότι η υπόθεσις αύτη έχει εξετασθή πλέον ή άπαξ εν ταίς συνελεύσεσιν ημών.

Πράγματι δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια ενώπιον μας  . Η Ανωτάτη Κυβέρνησις μας είναι υπό συνθήκας υπερνομικάς , ας τινας είναι συμπεφωνημένον να ονομάζωμεν διά μιάς λέξεως δυνατής και παραστατικής : Δικτακτορίαν. Δύναμαι να είπω εν συνειδήσει, ότι είμεθα νύν νομοθέται, εκδίδομεν τας αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταδικάζομεν είς θάνατον και απονέμομεν χάριν, είμεθα όπως ο αρχηγός όλων των στρατιών μας έφιπποι επί του ίππου του αρχηστρατήγου. Θα κυβερνήσωμεν διά χειρός στερεάς, διότι έχομεν να κάμωμεν με συντρίμματα ενός κόσμου άλλοτε μεν ισχυρού, σήμερον δε υποτεταγμένου είς ημάς . Κρατούμεν εντός των χειρών μας υπερμέτρους φιλοδοξίας ενθέρμους απληστίας , ανηλεείς εκδικήσεις , μνησικάκους έχθρας.

Ημείς είμεθα εκείνοι εκ των οποίιων προέρχεται ο τρόμος, όστις έχει το παν καταλάβει. Έχομεν είς την υπηρεσίαν μας ανθρώπους όλων των αρχών, όλων των δογμάτων, επανορθωτάς της μοναρχίας, δημαγωγούς, κοινωνιστάς, στασιαστάς και παντός είδους ουτοπιστάς, έχομεν ζεύξει όλον τον κόσμον εργασίαν : Έκαστος εξ αυτών υποσκάπτει τα τελευταία λείψανα της εξουσίας , προσπαθεί να ανατρέψη πάν ότι μένει ακόμη όρθιον.

Όλα τα Κράτη υποφέρουσιν εκ των τοιούτων ραδιουργιών, ζητούσιν την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το πάν διά την ειρήνην, αλλά δεν θα τοίς δώσωμεν την ειρήνην, εφ' όσον δεν θ' αναγνωρίσωσι την υπερτάτην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν.

Ο λαός ήρχισε να κραυγάζη, ότι είναι  αναγκαίον να λύσωμεν το κοινωνικόν ζήτημα δια διεθνούς συνεννοήσεως.  Η διαίρερσις του λαού είς κόμματα τους έχει φέρει όλους είς την διάθεσιν μας, διότι ίνα υποστηρίξη τις μίαν πάλην συναγωνισμού, χρειάζεται χρήμα, το δε χρήμα ευρίσκεται όλον είς χείρας μας .

Θα ηδυνάμεθα να φοβώμεθα την συμμαχίαν της διανοουμένης ισχύος των βασιλευόντων προσώπων με την τυφλήν ισχύν του λαού , αλλ' έχομεν λάβει όλα τα δυνατά μέτρα εναντίον τοιούτου ενδεχομένου. Μεταξύ των δύο δυνάμεων ανηγείραμεν τείχος, δηλαδή αμοιβαίον τρόμον. Τοιουτοτρόπως δε η τυφλή ισχύς του λαού μένει στήριγμα μας και ημείς μόνοι νύν την οδηγώμεν, θα δυνάμεθα να την διευθύνωμεν ασφαλώς πρός τον σκοπόν μας .

Ίνα δε η χείρ του τυφλού πλήθους μη δύναται να τραβηχθή υπό την διεύθυνσιν μας , οφείλωμεν από καιρού είς καιρόν να τιθέμεθα είς άμεσον επικοινωνίαν με αυτόν, εάν μη προσωπικώς, τουλάχιστον διά των πρακτόρων αδελφών μας . Όταν θα είμεθα εξουσία ανεγνωρισμένη, θα συνομιλήσωμεν μόνοι μας με τον λαόν είς τας δημοσίας πλατείας ίνα τον πληροφορήσωμεν περί των πολιτικών ζητημάτων υπό την έννοιαν ήτις θα μας είναι αναγκαία.

Πως να ελέγξη τις παν ότι τον διδάσκουσιν είς τα σχολεία των χωρίων ; Εκείνο όπερ θα είπη ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως ή αυτό τούτο το βασιλεύον πρόσωπον, δεν δύναται να μη γνωσθή αμέσως είς όλον το Κράτος, διότι θα διαδοθή πάραυτα διά της φωνής του λαού. Ίνα μη καταστρέψωμεν πρωίμως τα διδασκαλεία των Χριστιανών, εγγίσαμεν ταύτα δια σοφής χειρός, επήραμεν είς χείρας μας τα ελατήρια του μηχανισμού των. Τα ελατήρια ταύτα ήσαν διατεθειμένα είς αυστηράν μεν αλλ' ακριβή τάξιν, ήν έχομεν αντικαταστήσει δι' ενός ατάκτου συστήματος. Εθέσαμεν χείρα είς την δικαιοσύνην, είς τας εκλογάς, είς τον τύπον, είς την ατομικήν ελευθερίαν, και πρό πάντων είς την εκπέδευσιν και την ανατροφήν αίτινες είναι οι ακρωγωνιαίοι λίθοι της ελευθέρας υπάρξεως.

Έχομεν αποκτηνώσει και διαφθείρει την χριστιανικήν νεολαίαν δι' ανατροφής βασιζομένης επί αρχών και θεωριών ψευδών, ως γνωρίζομεν, αλλ' αι οποίαι ενεπνεύσθησαν υφ' ημών.

Επί των υφισταμένων νόμων να τους μεταβάλωμεν ουσιωδώς, αλλά  μεταμορφώνοντες μόνον αυτούς δι' αντιφατικών ερμηνειών, επιτύχομεν τεράστια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ταύτα εξεδηλώθησαν κατ' αρχάς είς το ότι τα σχόλια έχουσιν υποκρύψει τους νόμους και μετά ταύτα τους έχουσιν εντελώς καλύψει από τους  οφθαλμούς των Κυβερνήσεων μη δυναμένων ούτω να εννοήσωσι τίποτε είς μίαν τόσον περιπεπλεγμένην νομοθεσίαν.

Εκ τούτου η θεωρίαν του δικαστηρίου της συνηδείσεως. Φοβείσθε ένοπλον εξέγερσιν του κόσμου εναντίον μας , εάν  ούτος αντιληφθή ενωρίτερον περί τίνος πρόκειται, αλλά, διά την περίπτωσιν ταύτην, έχομεν είς τας χώρας της Δύσεως σύστημα τόσον τρομερόν, ώστε και αι θαρραλεώτεραι ψυχαί να τρέμωσιν, εντός ολίγου αι οργανώσεις μας θα έχωσιν εγκατασταθή είς όλας τας πρωτευούσας , έτοιμοι ν' ανατινάξωσιν οιονδήποτε κρατικόν συγκρότημα εναντίον μας  .