Πρωτόκολλο 8

Οφείλομεν να οικειοποιηθώμεν όλα τα όργανα άτινα οι αντίπαλοι μας θα ηδύνατο να μεταχειρισθώσιν εναντίον ημών , θα δεήση να εύρωμεν είς τας λεπτότητας της σικαστικής γλώσσης μίαν δικαιολογίαν διά τας περιπτώσεις καθ' άς θα χρειαστή να απαγγείλωμεν αποφάσεις, αίτινες δυνατόν να φανώσι παρά πολύ θρασείς και άδικοι, διότι ενδιαφέρει να εκφράζωμεν τας αποφάσεις ταύτας διά λέξεων αίτινες να φαίνωνται ότι είναι ηθικά γνωμικά πολύ υψηλά, έχοντα συγχρόνως νομικόν χαρακτήρα. Το πολίτευμα μας δέον να περιβάλλεται δι' όλων των δυνάμεων του πολιτισμού, εν τω μέσω των οποίων θα οφείλη να δρά. Θα περιστοιχίζηται υπό δημοσιογράφων, πεπειραμένων νομομαθών, διοικητών, διπλωματών και τέλος υπό ανθρώπων προπαρασκευασμένων διά ειδικής ανωτέρας ανατροφής είς ειδικάς σχολάς. Οι άνθρωποι ούτοι θα γνωρίζωσιν όλα τα μυστικά της κοινωνικής υπάρξεως, θα γνωρίζωσιν όλας τας διαλέκτους , εσχηματισμένας εκ πολιτικών γραμμάτων και λέξεων, θα έχωσιν γνώσιν όλων των αδυναμιών της ανθρωπίνης φύσεως, όλων των ευαισθήτων χορδών της , επί των οποίων θα χρειασθή να εξεύρωσι να παίζωσιν. Αί χορδαί αύται είναι η πνευματική κατάστασις των χριστιανών, αι τάσεις των , αι ελλείψεις των, αι κακίαι των και τα προτερήματα των , αι ταξικαί καταστάσεις των.

Εννοείται βεβαίως ότι αυτοί οι ευφυείς συνεργάται της κυβερνήσεως μας δεν θα εκλέγωνται μεταξύ των χριστιανών, οίτινες είναι συνειθισμένοι να κάμνωσιν την διοικητικήν εργασίαν των χωρίς να μεριμνώσι περί της ωφελείας της. Οι διοικηταί των Χριστιανών υπογράφουσι τα έγγραφα χωρίς να τα αναγινώσκωσιν , υπηρετούσιν εκ συμφέροντος ή εκ φιλοδοξίας.

Θα περιβάλωμεν την κυβέρνησίν μας δι' ενός ολοκλήρου κόσμου οικονομολόγων. Ιδού διατί αι οικονομολογικαί επιστήμαι είναι αι σπουδαιότεραι πρός διαπαιδαγώγησιν των Ιουδαίων. Θα περιστοιχιζώμεθα υπό ολοκλήρου πλειάδος τραπεζιτών, βιομηχάνων, κεφαλαιούχων και πρό παντός εκατομμυριούχων, διότι εν συνόλω τα πάντα θα αποφασίζωνται δι' αριθμών.

Επί τινα χρόνον , μέχρι της στιγμής καθ' ήν θα είναι ακίνδυνον πράγμα να εμπιστευώμεθα τας υπευθύνους θέσεις των Κρατών μας είς τους αδελφούς μας ιουδαίους , θα τας εμπιστευώμεθα είς άτομα των οποίων το παρελθόν και ο χαρακτήρ να είναι τοιαύτα ώστε να υπάρχη μία άβυσσος μεταξύ αυτών και του λαού, είς ανθρώπους τοιαύτους, ώστε εν περιπτώσει παρακοής είς τας διαταγάς μας να μη έχωσιν ούτοι άλλο τι να αναμένωσι παρά την καταδίκην ή την εξορίαν, ίνα ούτω υπερασπίζωσι τα συμφέροντα μας μέχρι τελευταίας αναπνοής.