Πρωτόκολλο 7

Η αύξησις των εξοπλισμών και του προσωπικού της αστυνομίας είναι αναγκαίον συμπλήρωμα του εκτεθέντος σχεδίου. Πρέπει να μη υπάρχωσι πλέον είς όλα τα Κράτη, εκτός ημών, παρά μάζαι απόρων, εκατομμυριούχοι τινες αφωσιωμένοι είς ημάς , αστυνομικοί και στρατιώτες.

Είς όλην την Ευρώπην , όπως και είς τας άλλας Ηπείρους , οφείλομεν να διεγείρωμεν την ταραχήν , την διχόνοιαν και το μίσος . Το όφελος είναι διττόν. Αφ' ενός μεν θα κρατώμεν δι' αυτού του τρόπου είς σεβασμόν όλας τας χώρας , αίτινες θα γνωρίζουν ότι θα δυνάμεθα , οπόταν θέλωμεν, να προκαλέσωμεν την αταξίαν, ή ν' αποκαταστήσωμεν την τάξιν. Όλαι αυταί οι χώραι θα συνηθίσωσιν ούτω να μας θεωρώσιν ώς αναγκαίον βάρος. Αφ' ετέρου δε αι μηχανορραφίαι μας θα περιπλέξωσιν όλα τα νήματα άτινα θα έχωμεν στήσει είς τα Υπουργεία των Κρατών, τόσον διά της πολιτικής , όσον και διά των οικονομολογικών συμβάσεων, και των οικονομολογικών υποχρεώσεων. Δια να φθάσωμεν τον σκοπόν μας , θα μας χρειασθή ν' αναπτύξωμεν μεγάλην πανουργίαν κατά την πορείαν των συνεννοήσεων και των διαπραγματεύσεων, αλλά είς εκείνο το οποίον ονομάζεται  '' επίσημος γλώσσα '' θα ακολουθήσωμεν τακτικήν αντίθετον και θα φανώμεν έντιμοι και συμφιλιωτικοί. Τοιουτοτρόπως δε οι λαοί και αι Κυβερνήσεις των Χριστιανών, τους οποίους έχομεν συνειθίσει να μη παρατηρώσι παρά την επιφανείαν των πραγμάτων, άτινα τοίς παρουσιάζομεν, θα μας εκλάβωσι και μίαν ακόμη φοράν ως ευεργέτας και σωτήρας του ανθρωπίνου γένους.

Είς εκάστην αντίπραξιν ή αντίστασιν, θα οφείλωμεν να είμεθα είς κατάστασιν να κηρύττωμεν τον πόλεμον διά των γειτόνων της χώρας, ήτις θα ετόλμα να μας αντιπράξη, και εάν αυτοί ούτοι οι γείτονες συνεννοούντο να συμμαχήσωσιν εναντίον ημών, θα ωφείλαμεν να τους αποκρούσωμεν διά γενικού πολέμου.

Η ασφαλεστέρα οδός της επιτυχίας εν τη πολιτική είναι η μυστικότης των επιχειρήσεων της. Ο λόγος του Διπλωμάτου δεν οφείλει να συμφωνή με τας πράξεις του.

Οφείλομεν να εξαναγκάζωμεν τας Χριστιανικάς Κυβερνήσεις να ενεργώσι συμφώνως πρός αυτό το σχέδιον, ό έχομεν εκθέσει ευρέως, και το οποίον  προσεγγίζει ήδη είς το τέρμα. Η δημόσια γνώμη θα μας βοηθήση είς αυτό η δημοσία γνώμη, ήν η '' μεγάλη δύναμις '' , δηλαδή ο τύπος έχει ήδη θέσει μυστικώς εντός των χειρών μας. Πράγματι , πλήν εξαιρέσεων τινων, ας τινας είναι περιττόν να λάβωμεν υπ' όψιν, ο τύπος είναι εντελώς είς την εξουσίαν μας. 

Εν μία λέξει διά να συγκεφαλαιώσωμεν το σύστημα μας προς υποταγήν των Χριστιανικών Κυβερνήσεων της Ευρώπης, θα δείξωμεν είς μεν τον ένα την δύναμίν μας δι' αποπειρών δηλαδή διά μέσου του τρόμου, είς όλους δε, εάν όλοι εξανίσταντο εναντίον μας , θα απαντήσωμεν διά των αμερικανικών, κινεζικών ή ιαπωνικών τηλεβόλων.