Πρωτόκολλο 6ο

Μετ' ού πολύ θα ιδρύσωμεν παμμεγέθη μονοπώλια, δεξαμενάς των κολοσιαίων πλούτων, εξ ών και αι μεγάλαι ακόμη περιουσίαι των χριστιανών θα εξαρτώνται κατά τοιούτον τρόπον , ώστε θα καταβρωχθισθώσιν είς αυτά , όπως η πίστις των Κρατών την επαύριον μιάς πολιτικής  καταστροφής .....Κύριοι οικονομολόγοι, οίτινες είσθε εδώ παρόντες , προσέξατε την σπουδαιότητα αυτού του συνδιασμού.

Μας είναι αναγκαίον ν' αναπτύξωμεν δι' όλων τνω δυνατών μέσων την σημασίαν  της υπερτάτης Κυβερνήσεως μας , παριστάνοντες αυτήν ως προστάτιδα και ενισχύτριαν όλων των υποτασσομένων είς αυτήν εκουσίως.

Η αριστοκρατία των χριστιανών ως πολιτική ισχύς , εξηφανίσθη. Δεν έχομεν να λάβωμεν αυτήν υπ' όψιν. Αλλ' επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψη συνεπεία των εξαρτημένων πόρων της , είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωμεν την υπ' αυτής κατοχής των γαιών της. Το καλύτερον πρός τούτο μέτρον είναι να αυξάνωμεν την ιδιοκτησίαν. Τα μέτρα ταύτα θα συγκρατήσωσι την κτηματικήν ιδιοκτησίαν είς κατάστασιν απολύτου υποταγής.

Οι χριστιανοί αριστοκράται μη εθισθέντες πατροπαραδότως είς την ολιγαρκείαν ταχέως θα καταστραφώσιν οικονομικώς. Συγχρόνως δε πρέπει να προστατεύωμεν ισχυρώς την εμπορίαν και την βιομηχανίαν και προ πάντων την κερδοσκοπίαν, ής ο ρόλος χρησιμεύει ως αντιστάθμισμα είς την βιομηχανίαν, άνευ της κερδοσκοπίας η βιομηχανία θα επολλαπλασίαζε τα ιδιωτικά κεφάλαια , θα  εβελτίωνε την γεωργίαν, απελευθερώνουσα την γήν εκ των εκ δανείων των κτηματικών τραπεζών δημιουργηθέντων χρεών. Πρέπει η βιομηχανία ν' αφαιρεί από την γήν τον καρπόν της εργασίας , όπως και του κεφαλαίου, διά της κερδοσκοπίας δε να περιέχεται το χρήμα ολοκλήρου του κόσμου είς χείρας μας. Ριπτόμενοι ούτω είς τας τάξεις των απόρων όλοι οι χριστιανοί , θα κύψωσιν ενωπίον μας μόνον διά  να έχωσι το δικαίωμα της υπάρξεως.

Πρός καταστροφήν της βιομηχανίας των χριστιανών, δέον να αναπτύξωμεν την κερδοσκοπίαν, την ροπήν πρός την πολυτέλειαν, ήτις το παν καταβροχθίζει. Θα συντελέσωμεν είς την αύξησιν των ημερομισθίων, ήτις , εν τούτοις , ουδέν  όφελος  θα  αποφέρη είς τους εργάτας , διότι θα έχωμεν προκαλέσει συνχρόνως  υπερτίμησιν των ειδών της πρώτης ανάγκης, οφειλομένην, ως θα ισχυριζόμεθα, είς την παρακμήν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, περιπλέον δε θα υποσκάπτωμεν επιτηδείως και βαθέως τας πηγάς της παραγωγής, συνηθίζοντες τους εργάτας είς την αναρχίαν και τα οινοπνευματώδη ποτά, και λαμβάνοντες πάν μέτρον όπως απομακρύνωμεν εκ της γής τους διανοουμένους χριστιανούς.

Ίνα δε κατορθώσωμεν να μη αντιληφθώσι πρωίμως την κατάστασιν υπό την πραγματικήν αυτήν μορφήν , θα καλύπτωμεν τους αληθείς σκοπούς μας , διά της δήθεν επιθυμίας να εξυπηρετώμεν  τας εργατικάς τάξεις και να διαδίδωμεν  τας μεγάλας οικονομικάς αρχάς τας οποίας διδάσκομεν σήμερον.