ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

Δύναμαι ήδη να σας αναγγείλω ότι είμεθα πλησίον του σκοπού . Μετ' ολίγον ακόμη ο κύκλος του Συμβολικού Όφεως ( όστις παριστάνει τον λαόν μας ) θα κλεισθή , όλα τα Κράτη της Ευρώπης θα περισφιγχθώσιν είς αυτόν ως εν ισχυρώ μαγγάνω.

Η συνταγματική πλάστιξ θα ανατραπή μετ' ού πολύ διότι την έχομεν στρεβλώσει ίνα μη παύση κλίνουσα εκ του ενός ή εκ του άλλου μέρους εώς ότου ο ζυγός φθαρή.  Οι χριστιανοί επίστευον ότι τον είχον κατασκευάσει αρκετά στερεόν , ανέμενον δε πάντοτε να ετίθεντο είς ισορροπίαν οι δίσκοι της πλάστιγγος. Αλλά τα βασιλεύοντα πρόσωπα -- ο ζυγός -- προστατεύονται υπό αντιπροσώπων , οίτινες ανοηταίνουσι και αφίνονται να παρασύρωνται υπό της εξουσίας των άνευ ελένχου και άνευ ευθύνης. Οφείλουσι την εξουσίαν ταύτην είς τον τρόμον , όστις επικρατεί εν τοίς ανακτόροις. Τα βασιλεύοντα πρόσωπα μη έχοντα πλέον επαφήν με τον λαόν των , δεν δύνανται να συνεννοηθώσι μετ' αυτού και να ισχυροποιηθώσιν εναντίον των προσώπων τα οποία εποφθαλμιώσι την εξουσίαν . Η οξυδερκής ισχύς των βασιλευόντων προσώπων , και η τυφλή ισχύς του λαού , διαιρούμεναι υφ' ημών έχουσι χάσει όλην των την σπουδαιότηταν . Κεχωρισμέναι είναι ανίσχυροι όσον ο τυφλός άνευ της ράβδου του.

Δια να ωθήσωμεν τους φιλοδόξους είς το να καταχρασθώσι την εξουσίαν , έχομεν αντιτάξει πρός αλλήλας τας δυνάμεις, αναπτύσσοντες  πάσας τας φιλελευθέρας τάσεις των πρός την ανεξαρτησίαν....Έχομεν ενθαρρύνει επί τω σκοπώ τούτω πάσαν επιχείρησιν, έχομεν εξοπλίσει όλα τα κόμματα , έχομεν καταστήσει την εξουσίαν στόχον όλων των φιλοδοξιών.

Έχομεν μετασχηματίσει είς κονίστρας τα Κράτη είς τα οποία αναπτύσσονται αι πολιτικαί διαμάχαι....Ακόμη ολίγον χρόνον και αι αταξιαι, αι χρεοκοπίαι θα εμφανισθώσι πανταχού.

Οι αστείρευτοι φλύαροι έχουσι μεταβάλει τας συνεδρίας των Κοινοβουλίων και τας διοικητικάς συγκεντρώσεις είς ρητορικάς παλαίστρας . Θρασείς δημοσιογράφοι, επιτίθενται καθ' εκάστην κατά του κυβερνητικού προσωπικού. Αι καταχρήσεις της εξουσίας θα παρασκευάσωσι τελικώς την πτώσιν όλων των πολιτευμάτων , και το πάν θ' ανατραπή υπό τα κτυπήματα του μαινομένου πλήθους.

Οι λαοί είναι δεσμευμένοι είς την βαρειάν εργασίαν ισχυρότερον παρ' όσον εδέσμευεν αυτούς η αιχμαλωσία και η δουλεία . Ηδύνατο τις απελευθερωθή της αιχμαλωσίας και της δουλείας κατά ένα ή άλλον τρόπον. Ηδύνατο τις να συνθηκολογήση με αυτά , αλλά δεν δύναται να απαλλαγή εκ της αθλιότητος του. Τα δίκαια τα οποία έχομεν εγγράψει είς τας νομοθεσίας είναι εικονικά , διά τας "" μάζας '' και ούχι πραγματικά. Όλα ταύτα τα δήθεν   '' δίκαια του λαού '' , δεν υφίστανταιπαρά μόνον είς την φαντασίαν . Δεν είναι ποτέ πραγματοποιήσιμα. Τι σημαίναι διά τον άπορον εργατικόν, τον κεκυρτωμένον επί της επιμοχθίου εργασίας του , τον συντετριμμένον υπό της τύχης του, το είς τους φλυάρους διδόμενον δικαίωμα να φλυαρώσι, το είς τους εφημεριδογράφους διδόμενον δικαίωμα να γράφωσι παντοειδής μωρίας, και εν τούτω πράγματα σοβαρά , αφού οι άποροι δεν προσπορίζονται άλλας ωφελείας εκ της νομοθεσίας παρά τα άθλια ψυχία , τα οποία τοίς ρίπτομεν εκ της τραπέζης μας , είς αντάλλαγμα ευνοική ψήφου είς τα παραγγέλματα μας , είς τα όργανα μας , είς τους πρακτόρους μας ; Τα δημοκρατικά δίκαια διά τους δυσμοίρους αυτούς είναι πικρά ειρωνεία : Η ανάγκη σχεδόν καθημερινής εργασίας δεν τοίς επιτρέπει να απολαύσωσιν αυτών : Απεναντίας δε τοίς αφαιρώσι την εγγύησιν σταθερού και ασφαλούς κέρδους , θέτοντα αυτούς υπό την εξάρτησιν των απεργιών των πατρώνων ή των συντρόφων των.

Υπό την καθοδήγησιν μας ο λαός έχει καταστρέψει την αριστοκρατίαν, ήτις ήτο η προστάτρια του και η φυσική μήτηρ-τροφός του της οποίας το συμφέρον είναι συνυφασμένον με την ευημερίαν του λαού. Τώρα , οπότε η αριστοκρατία είναι κατεστραμμένη , ο λαός έπεσεν υπό τον ζυγόν των τυχαρπάστων, των πλουτισάντων λωποδυτών , οίτινες τον καταπιέζουσιν ανηλεώς.

Θα εμφανισθώμεν ως απελευθερωταί του εργάτου εκ του ζηγού τούτου, όταν θα του προτείνωμεν να εισέλθη είς τας τάξεις της στρατιάς των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, τους οποίους υποστηρίζομεν πάντοτε υπό το πρόσχημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του κοινωνικού μασωνισμού ημών. Η αριστοκρατία , η οποία απήλαυε, δικαιωματικώς, της εργασίας των εργατικών, είχε συμφέρον να ήσαν ούτοι χορτασμένοι, υγιείς και ισχυροί. Το συμφέρον μας απεναντίας είναι να εκφυλίζωνται οι χριστιανοί. Η δύναμις μας έγκειται είς την χρονίαν πείναν και είς την αδυναμίαν του εργάτου, διότι πάντα ταύτα τον υποδουλώνουσιν είς την θέλησιν μας και διότι ούτω δεν θα έχη ούτε ισχύν, ούτε ενεργητικότητα διά να αντισταθή είς την θέλησιν ταύτην. Η πείνα δίδει είς το κεφάλαιον επί του εργάτου περισσότερα δικαιώματα παρ' όσα τοιαύτα ελάμβανεν  η αριστοκρατία εκ της μοναρχικής και νομίμου εξουσίας.

Διά της αθλιότητος και του φθονερού μίσους το οποίον η πείνα αύτη παράγει, χειριζόμενοι τα πλήθη, κάμνωμεν χρήσιν των χειρών των διά να κατασυντρίψωσιν εκείνους οι οποίοι ανθίστανται είς τους σκοπούς μας .

Όταν θα έλθη ο καιρός διά τον παγκόσμιον ηγεμόνα μας να στεφθή, αυταί αύται αι χείρες θα σαρώσωσι παν ότι θα ηδύνατο να του είναι εμπόδιον.

Οι χριστιανοί απώλεσαν την συνήθειαν να σκέπτωνται έξω των επιστημονικών συμβουλών μας . Διά τούτο δε δεν βλέπουσι την ανάγκην επείγουσαν να κάμωσιν ότι ημείς θα κάμωμεν , όταν η βασιλεία μας θα έχει έλθει, δηλ. να διδάσκωσιν είς τα δημοτικά σχολεία την μόνην αληθή επιστήμην την πρώτην όλων των επιστημών της κοινωνικής σειράς , του ανθρωπίνου βίου, της κοινωνικήες υπάρξεως, ήτις απαιτεί την διαίρεσιν της εργασίας και επομένως την διαίρεσιν των ανθρώπων είς κλάσεις και είς καταστάσεις.

Είναι αναγκαίον να γνωρίζη πας τις ότι η ισότης είναι αδύνατος ένεκα των διαφορών της ικανότητος , της δραστηριότητος και του προορισμού εκάστου ότι όλοι δεν δύναται να είναι εξ ίσου υπεύθυνοι απέναντι του νόμου, ότι , επί παραδείγματι , η ευθύνη εκείνου ο οποίος , δια των πράξεων του εκθέτει είς κίνδυνον ολόκληρον τάξιν ανθρώπων δεν είναι η αυτή με την ευθύνην εκείνου ι οποίος δεν προσβάλλει παρά μόνον την τιμήν του. Η αληθής επιστήμη της κοινωνικής τάξεως , το βάθος της οποίας είναι άγνωστον είς τους χριστιανούς καθορίζει, ότι η θέσις και η εργασία εκάστου οφείλουσι να είναι διάφοροι, διά να καθίστανται άλλως πηγή βασάνων ένεκα της ελλείψεως αναλογίας μεταξύ της ανατροφής και της εργασίας . Μελετώντας την επιστήμην ταύτην οι λαοί θα υπακούωσιν εθελουσίως είς τας εξουσίας και είς την υπ' αυτών θεσπισθείσαν κοινωνικήν τάξιν εν τω Κράτει. Απεναντίας δε με την σημερινήν βάσιν της επιστήμης ταύτης ως ημείς την διαστρέψαμεν, ο λαός , πιστεύων τυφλώς είς τον έντυπον λόγον, τρέφει ένεκα των πλανών αι οποίαι του παρεισάγονται εν τη αμαθεία του, έχθραν εναντίον όλων των καταστάσεων τάς οποίας νομίζει ανωτέρας αυτού, διότι δεν εννοεί την σπουδαιότητα εκάστης καταστάσεως.

Η έχθρα αύτη θα αυξηθή ακόμη συνεπεία της οικονομικής κρίσεως η οποία μετ' ου πολύ θα σταματήση την κίνησιν του Χρηματιστηρίου και της Βιομηχανίας.

Όταν  δε δι' όλων των αποκρύφων μέσων τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του Χρυσίου το οποίον είναι ολόκληρον είς χείρας μας , θα έχομεν δημιουργήσει μίαν γενικήν οικονομικήν κρίσιν, θα εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς ολόκληρα πλήθη εργατών είς όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης .

Τα πλήθη ταύτα θα αρχίσωσι με ηδονήν να διαχύσωσι το αίμα εκείνων τους οποίους φθονούσιν από της παιδικής των ηλικίας, εν τη απλοικότητι της αμαθείας των και θα λεηλατήσωσι τα υπάρχοντα των.

Δεν θα θίξωσι τας ιδικάς μας , περιουσίας , διότι η στιγμή της επιθέσεως θα μας είναι γνωστή , και ούτω θα έχωμεν λάβει τα μέτρα διά να τας προφυλάξωμεν.

Διεπιστώσαμεν,  ότι η πρόοδος θα υπέτασσεν όλους τους Χριστιανούς είς την βασιλείαν του λογικού . Ο δεσποτισμός μας θα είναι ο εξής : Θα δυνηθή να καταπραύνη όλας τας πολιτικάς ταραχάς διά δικαίων αυστηροτήτων , θα δυνηθή να εξολοθρεύση την φιλελευθερίαν όλων των θεσμοθεσιών.

Όταν ο λαός είδεν ότι του έκαμνον εν ονόματι της ελευθερίας τόσας παραχωρήσεις και φιλοφρονήσεις εφαντάσθη ότι ήτο ο Κύριος και ερίφθη επί της εξουσίας , αλλά προσέκρουσε φυσικότατα, ως τυφλός , είς πλείστα εμπόδια. ήρχισε να ζητή οδηγόν, δεν έσχε την ιδέαν να επιστρέψη είς τον πρώην, και κατέθεσεν όλας τας εξουσίας του είς τας πόδας μας . Ενθυμήθητε την Γαλλικήν Επανάστασιν , την οποίαν απεκάλεσαν ''μεγάλη'' τα μυστικά της προπαρασκευής της είναι πολύ γνωστά , διότι υπήρξαν ολόκληρος έργον των χειρών μας.

Έκτοτε άγομεν τον λαόν από μίας πλάνης είς άλλην ίνα απαρνηθή ακόμη και ημάς, πρός όφελος του βασιλέως δεσπότου εκ του αίματος της Σιών, τον οποίον ετοιμάζομεν διά τον κόσμον.

Επί του παρόντος είμεθα άτρωτοι ως διεθνής δύναμη, διότι, όταν επιτίθενται καθ' ημών είς ένα Κράτος , μας υπερασπίζονται είς τα άλλα.

Η ατελεύτητος δειλία των Χριστιανικών Λαών, οι οποίοι έρπουσιν ενώπιον της ισχύος , οι οποίοι είναι ανηλεείς πρός την αδυναμίαν και πρός τα λάθη, αλλά επιεικείς πρός τα εγκλήματα, οι οποίοι δεν θέλουσι να ανεχθώσι τας αντιφάσεις της ελευθερίας , οι οποίοι είναι υπομονετικοί μέχρι μαρτυρίου ενώπιον της βίας θρασέος δεσποτισμού, είναι εκείνο το οποίον ευνοεί την ανεξαρτησίαν μας. Ανέχονται εκ των σημερινών πρωθυπουργών των καταχρήσεις δια την μικροτέρα των οποίων θα απεκεφάλιζον είκοσι βασιλείς.

Πως να εξηγήση τις εν τοιούτον γαινόμενον , μίαν τοιαύτην ασυνέπειαν των λαικών μαζων γεγονότων τα οποία φαίνονται της αυτής φύσεως ;

Το φαινόμενο τούτο εξηγείται διά του ότι αυτοί οι δικτάτορες -- οι πρωθηπουργοί -- λέγουσι κρυφίως εί τον λαόν διά των πρακτόρων των , ότι εάν προξενούν βλάβας είς τα Κράτη , κάμνουσι τούτο με τον απώτερον σκοπόν του να εξασφαλίσωσι την ευτυχίαν των λαών , την διεθνή αδελφότητα των , την αλληλεγγύην , τα ίσα δικαιώματα είς όλους . Φυσικώς δεν τους λέγωσιν ότι αυτή η ενότης δεν οφείλει να γίνη παρά υπό την εξουσίαν μας .

Και ιδού ο Λαός , όστις καταδικάζει τους δικαίους και αθωώνει τους ενόχους , πείθεται επί μάλλον μαι μάλλον ότι δύναται να κάμνη παν ότι του αρέσκει. Υπό τους όρους τούτους ο Λαός καταστρέφει πάσαν σταθερότητα και δημιουργεί την αταξίαν είς παν βήμα.

Ιδού διατί κατά την τελικήν επικράτησιν μας θα χρειασθή να απαλείψωμεν αυτήν την λέξιν εκ του ανθρωπίνου λεξιλογίου, ως κτηνώδη αρχήν, ήτις μεταβάλλει τα πλήθη είς άγρια θηρία . Είναι αληθές ότι τα θηρία ταύτα αποκοιμούνται οσάκις ποτίζονται με αίμα και ότι τότε είναι εύκολον πράγμα και να τα καθυποτάξωμεν. Αλλ' εάν δεν τοίς δώση τις αίμα δεν κοιμούνται.

Παλαίουσιν.