ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 24

Τώρα θα διαλάβω τα μέσα της εξασφαλίσεως των δυναστικών ριζών του βασιλεως.

Αι αυταί αρχαί αίτινες έδωσαν είς τους Σοφούς μας την διεύθυνσιν των παγκοσμίων υποθέσεων θα μας οδηγήσωσι να διευθύνωμεν την σκέψιν ολοκλήρου της ανθρωπότητος.

Πλείστα μέλη της φυλής του Δαυίδ θα προπαρασκευάζωσι τους βασιλείς και τους διαδόχους των εκλέγοντες τους τελευταίους τούτους ούχι αναλόγως του κληρονομικού δικαιώματος , αλλά λόγω των εξόχων επιδεξιοτήτων αυτών. Θα μυώσιν αυτούς είς τα απόκρυφα μυστικά της πολιτικής , τα σχέδια της Κυβερνήσεως , επί τω όρω πάντοτε κανείς να μη γνωρίζη αυτά τα μυστικά . Ο σκοπός του τοιούτου τρόπου ενεργείας είναι το να γνωρίση όλος ο κόσμος ότι η Κυβέρνησις δεν δύναται να εμπιστευθή τους μη μεμυημένους είς τα μυστήρια της τέχνης της . Μόνον είς τα πρόσωπα ταύτα θα διαδαχθή η εφαρμογή των πολιτικών σχεδίων , η μόρφωσις της πείρας των αιώνων , όλαι αι παρατηρήσεις μας επί των πολιτικοοικονομικών και των κοινωνικών νόμων εν μία λέξει, όλον το πνεύμα των νόμων τούτων , ούς αυτή αύτη η φύσις έχει εγκαταστήσει ακλονήτως διά να κανονίση τας σχέσεις των ανθρώπων.

Οι άμεσοι διάδοχοι συχνάκις θ' αποκλείωνται του θρόνου εάν , κατά τον χρόνον των σπουδών των , δείξωσι κουφότητα , μαλακότητα και τας λοιπάς ιδιότητας τας ολεθρίας διά την αρχήν , αίτινες καθιστώσιν αυτούς ανικάνους να διοικήσωσι και αίτινες είναι καταστρεπτικαί διά το βασιλικόν αξίωμα.

Μόνον εκείνοι οίτινες θα  είναι απολύτως ικανοί διά στιβαράν διοίκησιν και άκμπτοι μέχρι σκληρότητος , θ' αναλάβωσι τα ηνία παρά των Σοφών μας  .

Έν περιπτώσι ασθενείας ήτις θα προυξένη εξασθένησιν της θελήσεως , οι βασιλείς θα οφείλωσι , συμφώνως πρός τον νόμον , να παραδώσωσι τα ηνία της κυβερνήσεως είς χείρας ικανάς πρός τούτο.

Τα σχέδια ενεργείας του βασιλέως , τα άμεσα τοιαύτα και κατά μείζονα λόγον τα απώτερα τοιαύτα θα είναι άγνωστα  ακόμη και πρός εκείνους οίτινες θα φέρουσι το όνομα  ΄΄ πρώτος σύμβουλος ΄΄.

Μόνος ο Βασιλεύς και οι τρείς μύσται αυτού θα γνωρίζωσι το μέλλον.

Εν τω προσώπω του Βασιλέως , κυρίου εαυτού και της ανθρωπότητος , χάρις είς την ακλόνητον αυτού θέλησιν , πάντες θα πιστεύωσιν ότι βλέπουσι το Πεπρωμένον με τας αγνώστους οδούς αυτού. Ουδείς θα γνωρίζη τι θέλει να επιτύχη διά των διαταγών του ο βασιλεύς και διά τούτο ουδείς θα τολμά να ίσταται είς το μέσον αγνώστου δρόμου.

Πρέπει , εννοείται , η ευφυία του Βασιλέως να ανταποκρίνηται πρός το σχέδιον της κυβερνήσεως η οποία τον εμπιστεύεται. Και δια τούτο δεν θα ανέρχηται επί του θρόνου παρά μόνον αφού δοκιμασθή υπό των Σοφών περί ών ωμιλήσαμεν .Ίνα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον Βασιλέα του , είναι επάναγκες να συνεννοήται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών . Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων , τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου .

Η τρομοκρατία αύτη μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αυταί δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας .

Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων δεν πρέπει να υποταχθή είς τα πάθη του και ιδίως το της ηδυπάθείας . Δεν πρέπει να επιτρέψη είς τα κτηνώδη ένστικτα να επιβληθούν του πνεύματος ουδέ κατ' ελάχιστον .Η ηδυπάθεια επενεργεί κατά τρόπον ολέθριον επί των πνευματικών  ιδιοτήτων  και της διαυγείας της αντιλήψεως μεταστρέφουσα τας σκέψεις πρός το χειρότερον και ζωωδέστερον μέρος της ανθρώπινης ενεργείας .

Ο εν τω προσώπω του οικομενοκού Άρχοντος της αγίας σποράς του Δαυίδ στύλος της ανθρωπότητος πρέπει να θυσιάζη όλας του τας ατομικάς ορέξεις διά τον Λαόν του.

Ο Άρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος.