ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 23

Διά να συνειθίσωσιν οι Λαοί είς την υπακοήν , πρέπει να τους εξασκήσωμεν  είς την  μετριοφροσύνην και να ελαττώσωμεν συνεπώς την παραγωγήν των αντικειμένων πολυτελείας .

Διά του μέσου τούτου θα βελτιώσωμεν τα διεφθαρμένα ήθη ανταγωνιζόμενοι την πολυτέλειαν . Θα επανιδρύσωμεν την μικράν βιομηχανίαν , ήτις θα μειώση τα ιδιωτικά κεφάλαια των εργοστασιαρχών .Το τοιούτον επιβάλλεται επίσεις και διότι οι μεγάλοι εργοστασιάρχαι διευθύνουσι συχνάκις , είναι αληθές , χωρίς να το αντιλαμβάνωνται , το πνεύμα των μαζών εναντίον της κυβερνήσεως.Λαός όστις ασχολείται με την μικράν βιομηχανίαν δεν γνωρίζει τας απεργίας , είναι προσηλωμένος είς την υφισταμένην τάξιν , και συνεπώς είς την ισχύν της Αρχής .

Η απεργία είναι το επικινδυνωδέστερον πράγμα δια την κυβέρνησιν .

Δι' ημάς ο ρόλος της θα λήξη , ευθύς ως η εξουσία περιέλθη είς χείρας μας . Η μέθη θ' απαγορευθή ωσαύτως δια νόμων και θα τιμωρείται ως έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητος , εφ όσον οι άνθρωποι , οίτινες κατακυριεύονται υπ' αυτής υπό την επίδρασιν του οινοπνεύματος μεταμορφώνονται είς κτήνη.

Οι υπήκοοι , επαναλαμβάνω και πάλιν , υπακούωσι τυφλώς είς στιβαράν χείρα εντελώς ανεξάρτητον εξ αυτών , και εν η αντιλαμβάνονται ξίφος διά την υπεράσπισιν των και στήριγμα κατά των κοινωνικών ρευμάτων. Τίς η ανάγκη να βλέπωσιν εν τω προσώπω του βασιλέως  των ψυχήν αγγελικήν ; Ιφείλουσι να διακρίνωσιν εν αυτώ την προσωποποίησιν της ισχύος και της δυνάμεως.

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων κυβερνήσεων , αίτινες σύρουσι την ύπαρξιν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών παρ' ημών κοινωνιών , αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού και είς τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πύρ της αναρχίας , ενώ ούτος οφείλει προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα.

Αυτή είναι η αιτία δι' ήν θα υποχρεωθή να καταδικάση είς θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας , ακόμη και άν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι , δια ν' αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα.

Ο εκλεκτός ούτος του Θεού εκλήθη άνωθεν , όπως θραύση τας ασυνέτους δυνάμεις , τας κινουμένας δια του ενστίκτου και ούχι του λογικού , διά της κτηνωδίας και ούχι του ανθρωπισμού. Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη , λεηλατούσι και προβαίνουσιν είς παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου . Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία , δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ. Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του , επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον.

Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν είς τους λαούς :

Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενωπίον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως πρός την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του , ώστε να μη δυναθή άλλος , πλήν αυτού , να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών.