ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22

Είς πάν ότι εξέθεσα πρός υμάς μέχρι τούδε , προσεπάθησα να σας δείξω το μυστικόν των παρελθόντων και των παρόντων γεγονότων , ταύτα αγγέλουσι το μέλλον , όπερ πλησιάζει να πραγματοποιηθή . Σας εφανέρωσα το μυστικόν των σχέσεων μας μετά των Χριστιανών και των οικονομικών μας επιχειρήσεων . Υπολείπεται να προσθέσω λίγα τινά ακόμη επί του αντικειμένου τούτου .

Έχομεν είς χείρας μας την μεγαλυτέραν δύναμιν της σήμερον , τον χρυσόν . Δυνάμεθα εν δύσιν ημαίρες ν' αποσύρωμεν εκ του ταμείου μας , οιανδήποτε ποσότητα αυτού θελήσωμεν .

Είναι ανάγκη να αποδείξωμεν και δι' άλλων ακόμη ότι ο  Θεός μας προώρησε δια την κυριαρχίαν του κόσμου ;

Μήπως δεν απεδείξαμεν δια του τοιούτου πλούτου , ότι το κακόν το οποίον ηναγκάσθημεν να διαπράξωμεν επί τόσους αιώνας , εχρησίμευσεν επί τέλους πρός το αληθές καλόν , το να τακτοποιήσωμεν το πάν ;

Ιδού η σύγχυσις του ορισμού του καλού και του κακού . Η τάξις θ' αποκατασταθή κάπως δια της βίας , άλλ' επί τέλους θα αποκατασταθή. Θα δυνηθώμεν ν' αποδείξωμεν ότι είμεθα ευεργέται ημείς , οίτινες απεδώσαμεν είς τον βασανισμένον κόσμον το πραγματικόν καλόν , την ελευθερίαν του ατόμου , όπερ θα δύναται ν' απολαύση της αναπαύσεως , της ειρήνης , να τηρή τους παρ' ημών εγκατασταθέντας νόμους . Θα εξηγήσωμεν συνχρόνως ότι η ελευθερία δεν έγκειται είς την ακολασίαν και το δικαίωμα της ισχύος . Ωσαύτος η αξία και η ισχύς του ανθρώπου δεν συνίστανται είς το δικαίωμα του καθενός να διακηρύττη καταστραπτικάς αρχάς , όπως το δικαίωμα της συνηδείσεως , το δίκαιον της ισότητος και άλλα παρόμοια . Ωσαύτης το δίκαιον του ατόμου ουδόλως έγκειται εν τω δικαιώματι του να διεγείρη αυτός εαυτόν και τους άλλους επιδεικνύον τα ρητορικά προτερήματα του είς θορηβώδεις συγκεντρώσεις. Η αληθείς ελευθερία έγκειται είς το απαραβίαστον του προσώπου το οποίον τηρεί τιμίως και ακριβώς όλους τους νόμους της κοινής ζωής. Η ανθρώπινη αξία πρέπει να έγκειται εν τη συνειδήσει των δικαιωμάτων άτινα κέκτηται και ταυτοχρόνως των δικαιομάτων τα οπία δεν κέκτηται , και ούχι εν μόνη τη φανταστική αναπτύξει του θέματος  του ΕΓΩ  μου.

Το Κράτος μας θα είναι ένδοξον , διότι θα είναι ισχυρόν , θα διοική και θα διευθύνη , και δεν θα ρημουλκήται από αρχηγούς καμμάτων και ρήτορας , οίτινες απαγγέλουσιν ανοήτους λέξεις , ας καλούσι μεγάλας αρχάς και αίτινες εν τη πραγματικότι είναι ουτοπίαι. Το Κράτος μας θα είναι ο αποκαταστάτης της τάξεως , ήτις είναι το άπαντον της ευτυχίας των ανθρώπων. Η αίγλη του τοιούτου κράτους  θα προσπορίση είς αυτό μυστικήν λατρείαν και τον σεβασμόν του λαού.

Η αληθής ισχύς δεν υποχωρεί πρό ουδενός δικαιώματος ακόμη και πρός του Θεού.

Ουδείς τολμά να προσβάλη ταύτην ίνα αφαιρέση απ' αυτής και το ελάχιστον της δυνάμεως της..........