ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 21

Θα προσθέσω είς ότι σας είπον είς την προηγουμένην συνεδρίασιν μίαν λεπτομερή εξήγησιν των εσωτερικών δανείων .Περί των εξωτερικών δανείων δεν θα είπω πλέον τίποτε , διότι αυτά εγέμιζον τα χρηματοκιβώτια μας με το εθνικόν χρήμα των χριστιανών , δια το Κράτος μας όμως δεν θα υπάρχη πλέον ξένον δηλ. εξωτερικόν .  Επωφελήθημεν της διαφθοράς των διοικούντων και της αμελείας των κυβερνούντων δια να λάβωμεν ποσά διπλάσια , τριπλάσια και έτι μεγαλύτερα , δανείζοντες είς τας κυβερνήσεις των χριστιανών χρήμα το οποίον ουδόλως ήτο αναγκαίον είς το Κράτος . Τίς θα ηδύνατο να κάμη το ίδιον και έναντι ημών ; Δια τούτο θα εκθέσω λεπτομερώς τα των εσωτερικών δανείων μόνον.

Όταν εκδίδουσι δάνειον τι τα Κράτη ανοίγουσιν εγγραφάς δια την αγοράν των ομολογίων των . Διά να είναι αύται προσιταί είς όλους , εκδίδουν ομολογίας αξίας από 100 μέχρι 1000 μονάδων . Εν ταυ'τώ παρέχουσιν όφελος τι είς τους πρώτους εγγραφομένους . Την επομένην δημιουργήται τεχνητή ύψωσις τιμών , διότι δήθεν όλος ο κόσμος ρίπτεται επ' αυτών . Ημέρας  τινάς αργότερον τα ταμεία του Κράτους είναι υπερπλήρη , λέγουσι , και δεν γνωρίζουσι πλέον που να βάλωσι το χρήμα ( διατί τότε το λαμβάνωσι ; ) . Η εγγραφή υπερβαίνει πλειστάκις  το ποσόν του δανείου .Τοιαύτη είναι η εμπιστοσύνη την οποίαν έχει ο κόσμος δια τας κυβερνητικάς συναλλαγάς.

Όταν όμως παιχθή η κωμωδία ευρίσκονται ενώπιον παθητικού και μάλιστα παθητικού βαρυτάτου . Διά να πληρωθούν οι τόκοι πρέπει να καταφύγωσιν είς νέα δάνεια , άτινα δεν απορροφούν αλλά μόνο αυξάνουν τα πρώτα χρέη . Όταν η πίστωσις εξαντληθή , πρέπει δια νέων δανείων να καλυφθή ούχι το δάνειον αλλά οι τόκοι των δανείων. Οι φόροι αυτού είναι παθητικοί , χρησιμοποιούμενοι πρός κάλυψιν του παθητικού .

Έρχεται κατόπιν ο καιρός των πληρωμών αίτινες ελλατώνουσι μόνον την πληρωμήν των τόκων , και δεν καλύπτουσι τα δάνεια και αίτινες επί πλέον , δεν εκτελούνται άνευ της συγκαταθέσεως των δανειστών . Αγγέλοντες πληρωμήν τινά προσφέρονται να αποδώσωσι το χρήμα είς όσους δεν συγκατατίθενται να μετατρέψωσι τας αξίας των. Εάν  πάντες εξέφραζαν την επιθυμίαν ν' αναλάβωσι το χρήμα των , αι κυβερνήσεις θα συνελαμβάνοντο είς τα ίδια δίκτυά των , και θα ευρίσκοντο εν αδυναμία να πληρώσωσι το χρήμα το οποίον προσφέρουσιν. Ευτυχώς οι υπήκοοι των Χριστιανικών Κρατών ελάχιστα γνώσται των οικονομικών υποθέσεων , επροτίμησαν πάντοτε  απώλειαν της τιμής αξιών και των τόκων των αντί του κινδύνου νέας τοποθετήσεως των χρημάτων των , και δια του τρόπου αυτού παρέχουν είς τας Κυβερνήσεις την δυνατότητα του ν ' απαλλάσωνται παθητικού πολλών εκατομμυρίων.

Με τα εξωτερικά ήδη δάνεια οι Χριστιανοί δεν σκέπτονται να πράξωσι τοιούτον τι , γνωρίζοντες ότι θα απαιτήσωμεν όλον το χρήμα των .

Ούτω ανεγνωρισμένη πτώχευσις θα καταδείξη οριστικώς είς τας χώρας την έλλειψιν συνδέσμου μεταξύ των συμφερόντων των Λαών και των Κυβερνήσεων των .

Εφιστώ όλην την προσοχήν υμών επί του γεγονότος τούτου , καθώς και επί του εξής : Σήμερον όλα τα εσωτερικά δάνεια εξυπηρετούνται υπό χρεών χαρακτηριζομένων διά του ονόματος : κυμενόμενον χρέος , δηλ. χρεών των οποίων η λήξις είναι μάλλον ή ήττον προσεχής . Τα χρέη ταύτα σύγκεινται εκ των χρημάτων άτινα κατατίθενται είς εφεδρικόν ταμείον ή είς το ταμιευτήριον . Επειδή τα κεφάλαια ταύατα παραμένουσιν επί πολύ χρόνον είς τας χείρας των κυβερνήσεων εξατμίζονται δια την πληρωμήν των τόκων των εξωτερικών δανείων και είς την θέσιν αυτών θέτουσιν ίσα ποσά εκ των αποταμιευμάτων των προσόδων.

Αι τελευταίαι αυταί είναι οι πόροι δι' ών φράσσονται οπαί των Κρατικών ταμείων παρά τοις Χριστιανοίς .

Όταν θ' ανέλθωμεν επί του θρόνου του Κόσμου , όλοι αυτοί οι οικονομικοί συνδιασμοί , θα καταργηθώσι , χωρίς ν' αφίσουν ίχνος , διότι , δεν ανταποκρίνονται πρός τα συμφέροντα μας , θα καταργήσωμεν επίσης όλα τα χρηματιστήρια , διότι δεν παραδεχόμεθα όπως το γόητρον της ισχύος μας κλονισθή δια της αυξομοιώσεως των τιμών των αξιών μας . Ούτω δια νόμου θ' αναγνωρισθή τιμή ίση πρός την αξίαν των άνευ διακυμάνσεων ( η ύψωσις προκαλεί την μείωσιν , δια του τρόπου δε τούτου κατά την έναρξιν της εκστρατείας μας επαίξαμεν με τα χρεώγραφα των Χριστιανών ).

Θ' αντικαταστήσωμεν τα χρηματιστήρια δια μεγάλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων ών ο προορισμός θα είναι να καθορίζωσι την τιμήν των βιομηχανικών αξιών συμφώνως πρός τας βλέψεις της Κυβερνήσεως. Τα ιδρύματα ταύτα θα είναι είς θέσιν να ρίπτωσιν επί της αγοράς εν μια ημέρα 500 εκατομμύρια βιομηχανικών αξιών . Κατ' αυτόν τον τρόπον όλαι αι βιομηχανικαί επιχειρήσεις θα εξαρτώνται εξ ημών . Δύνασθε να φαντασθήτε οποίαν δύναμιν θ' αποκτήσωμεν διά του μέσου τούτου .