ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 20

Θα ομιλήσωμεν σήμερον περί του οικονομικού προγράμματος , το οποίον εκράτησα δια το τέλος της εκθέσεως μου , ως το δυσκολότερον , το υψηλότερον και το αποφασιστικώτερον σημείον του προγράμματος μας . Αρχόμενος της εξετάσεως του θα σας υπενθυμίσω ότι το σύνολον των πράξεων μας είναι ζήτημα ποσών.

Όταν έλθη η βασιλεία μας , η απολυταρχική κυβέρνησίς μας , δια λόγους προφυλάξεώς της θ' αποφύγη να επιβαρύνη υπερβολικώς δια φόρους τας λαικάς μάζας και δεν θα λησμονήση τον ρόλον της ως πατρός και προστάτου. Αλλ' επειδή η κυβερνητική οργάνωσις στοιχίζει ακριβά , πρέπει μολαταύτα να ευρεθώσι τα αναγκαία μέσα . Αυτός είναι ο λόγος διά τον οποίον θα παρασκευάσωμεν επιμελώς την οικονομικήν ισορροπίαν.

Είς το Κράτος μας , ο Βασιλεύς θα είναι νομική εκπροσώπησις της νομίμου ιδιοκτησίας παντός ότι ευρίσκεται είς το Κράτος του ( πράγμα το οποίον είναι εύκολον να πραγματοποιηθή ) . Θα δύναται να καταφεύγη είς την νόμιμον κατάσχεσιν όλων των χρηματικών ποσών , τα οποία θα κρίνη αναγκαία διά τον διακανονισμόν της κυκλοφορίας του χρήματος εντός του Κράτους . Εξ' αυτού  καταφαίνεται ότι η φορολογία πρέπει κυρίως να συνίσταται είς προοδευτικήν φορολογίαν της ιδιοκτησίας . Κατ' αυτόν τον τρόπον οι φόροι θα εισπράτωνται άνευ στενοχωρίας και καταστροφών εν αναλογίαν επί τοίς εκατόν σχετική πρός την ιδιοκτησίαν. Οι πλούσιοι οφείλουσι να εννοήσουν ότι πρέπει να θέτωσι μέρος του πλεονάσματος των είς την διάθεσιν του Κράτους , αφού τούτο εξασφαλίζει είς αυτούς το υπόλοιπον  και τι δικαίωμα εντίμου κέρδους , λέγω εντίμου κέρδους , διότι ο έλενχος της περιουσίας θα καταργήση πάσαν νόμιμον ληστείαν.

Η κοινωνική αύτη μεταρρύθμισις να προέλθη εκ των άνω , διότι επέστη ο καιρός της , και είναι αναγκαία , ως εχέγγυον  ειρήνης . Η φορολογία των πτωχών είναι σπορά επαναστάσεως και απομένως καταστραπτική δια το Κράτος , το οποίον χάνει μεγάλα κέρδη , επιδιώκων μικρά ωφελήματα . Ανεξαρτήτως τούτου η φορολογία των κεφαλαιούχων θα ελαττώση την αύξησιν του πλούτου παρά τοίς ιδιώταις , είς τας χείρας των οποίων έχομεν νύν συγκεντρώσει τούτον ίνα χρησιμεύση ως αντιστάθμισμα  κατά της κυβερνητικής ισχύος των χριστιανών , δηλαδή των οικονομικών του Κράτους. Φορολογία προοδευτική θα δώσει πολύ μεγαλύτερον εισόδημα από την αναλογικήν φορολογίαν της σήμερον , ήτις μας είναι χρήσιμος μόνον διά να διεγείρωμεν ταραχάς και δυσαρεσκείαν μεταξύ των Χριστιανών.

Η ισχύς επί της οποίας θα στηρίζεται ο Βασιλεύς ημών θα έγκειται  είς την ισορροπίαν και την εγγύησιν της ειρήνης . Είναι επάναγκες όπως οι κεφαλαιούχοι θυσιάσωσι μακρόν μέρος των εισοδημάτων των δια να εξασφαλίσωσι την λειτουργίαν της κυβερνητικής μηχανής. Αί ανάγκαι του Κράτους πρέπει να πληρώνωνται παρ' εκείνων ών τα πλούτη επιτρέπουσι τούτο ακόπως.

Το μέτρον τούτο θα εξαφανίση το μίσος του πτωχού εναντίον του πλουσίου , εν τω πρωσώπω του οποίου θα βλέπη οικονομικήν δύναμιν ωφέλιμον είς το Κράτος , την διατήρησιν της ειρήνης και της ευημερίας , διότι θ' αντιλαμάνεται ότι ο πλούσιος είναι ο εφοδιάζων τ' αναγκαία μέσα πρός επίτευξιν των αγαθών τούτων . Ίνα δε μη βαρυθυμήση υπερβολικά η μορφωμένη τάξις δια τας νέας πληρωμάς , θα κοινοποιήται αυτή απολογισμός του προορισμού των ποσών άτινα θα διατίθενται  δια τας ανάγκας του θρόνου και των κυβερνητικών θεσμών.  Το βασιλεύον πρόσωπο δεν θα έχη ατομικήν περιουσίαν εφ' όσον παν ότι υπάρχει εντός του Κράτους ανήκει εις αυτό , διότι άλλως θα παρουσιάζετο αντίφασις είς τούτο. Αί ατομικαί πρόοδοι θα εξεμηδένιζον το δικαίωμα ιδιοκτησίας της περιουσίας όλων. Οι συγγενείς του βασιλεύοντος προσώπου , εξαιρέσει των διαδόχων του , οίτινες θα συντηρούνται επίσεις δαπάναις του Κράτους , οφείλουσι ν' αναλαμβάνωσι κρατικήν υπηρεσίαν ή να εργάζονται δια ν' αποκτήσωσι το δικαίωμα ιδιοκτησίας . Το προνόμιον του ν' ανήκωμεν είς την βασιλικήν οικογένειαν δεν πρέπει να χρησιμεύση ως πρόσχημα λεηλασίας του κρατικού θησαυροφυλακίου.

Η αγορά ιδιοκτησίας τινός , η αποδοχή κληρονομιάς , θα επιβαρύνωνται με δικαίωμα προοδευτικής χαρτοσημάνσεως . Η μεταβίβασις ιδιοκτησίας τινός είτε είς χρήματα , είτε άλλως πως , πρός αποφυγήν της χαρτοσημάνσεως ταύτης , αναγκαστικώς ονομαστικής , θα φορολογείται με ανάλογον φόρον , όστις θα επιβάλλεται είς βάρος του παλαιού ιδιοκτήτου , από της ημερομηνίας της μεταβιβάσεως μέχρι της ημέρας της αποκαλύψεως της απάτης . Οι τίτλοι μεταβιβάσεως θα παρουσιάζονται καθ' εβδομάδα είς το ταμείον του διαμερίσματος με ένδειξιν του επωνύμου , ονόματος οικογενείας και κατοικίας του παλαιού και του νέου ιδιοκτήτου . Η καταγραφή αύτη θα επιβάλλεται μόνον δια ποσά υπερβαίνοντα τα συνήθη έξοδα αγοράς και πωλήσεως των χρειωδών είς τα οποία θα επιβάλλεται δικαίωμα πολύ μικρόν δι' εκάστην μονάδα. Υπολογίσατε κατά πόσον οι φόροι ούτοι θα υπερβώσι τα εισοδήματα των χριστιανικών Κρατών. Το ταμείον του Κράτους θα οφείλη να κρατή εφεδρικόν τι κεφάλαιον , αποθεματικόν , και το υπόλοιπον θα τίθεται είς κυκλοφορίαν . Η έναρξις της εκτελέσεως των έργων τούτων , εκ των πόρων του Κράτους , θα προκαλέση την αφοσίωσιν της εργατικής τάξεως είς τα συμφέροντα του Κράτους και των βασιλευόντων  προσώπων . Μέρος των ποσών τούτον θ' απονέμεται είς βραβεία δια τας εφευρέσεις και την παραγωγήν.

Δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπον , πλήν των ορισμένων και με αφθονίαν υπολογισθέντων ποσών , να μείνη είς το κρατικόν ταμείον έστω και έν νόμισμα επί πλέον , διότι το χρήμα έγινε δια να κυκλοφορή και πάσα στασιμότης του χρήματος έχει ολέθριαν επίδρασιν επί της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού , δια την λίπανσιν των τροχών του οποίου προορίζεται. Η στέρησις λιπάνσεως δύναται να σταματήση την κανονικήν λειτουργίαν του μηχανισμού. Η αντικατάστασις μέρους τινός των χρημάτων δια χαρτίων αξιών παρήγαγεν ακριβώς τοιαύτην στασιμότητα . Αι συναίπειαι του γεγονότος τούτου έχουσιν ήδη γίνει αρκετά αισθηταί.

Θα έχωμεν πρός τούτοις έν Ελεγκτικόν Συνέδριον , και ο Κυβερνήτης θα ευρίσκη δι' αυτού είς πάσαν στιγμήν πλήρη απολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους , εξαιρέσει του απολογισμού του τρέχοντος μηνός καθώς και του τοιούτου του παρελθόντος μηνός , όστις δεν θα έχη παραδοθή ακόμη. Το μόνον άτομον το οποίον δεν έχει ίσως συμφέρον να διαρπάση το κρατικόν ταμείον , είναι ο ιδιοκτήτης του , δηλαδή ο Κυβερνήτης . Ως εκ τούτου ο έλενχος των θα καταστήση αδύνατον την απώλειαν και την σπατάλην.

Αι παρουσιάσεις αίτινες καταναλίσκουσι πολύτιμον χρόνον του Κυβερνήτου δια των δεξιώσεων αί οποίαι επιβάλλονται υπό της εθιμοτυπίας , θα καταργηθώσιν ίνα μένη είς αυτόν καιρός να ελένχη και να σκέπτεται . Η δύναμις του δεν θα εξαρτάται πλέον από τους ευνοουμένους , οίτινες περιστοιχίζουσι τον θρόνον ίνα προσδώσωσιν είς αυτόν λάμψιν και επιβάλλον , φροντίζοντες όμως μόνον δια τα συμ΄φεροντα των και ούχι δια τα τοιαύτα του Κράτους.

Προεκαλέσαμεν παρά τοίς Χριστιανοίς οικονομικάς κρίσεις επί τώ μοναδικώ σκοπώ ν' αποσύρωμεν τον χρυσόν εκ της κυκλοφορίας .

Τεράστια κεφάλαια έμενον στάσιμα , αποσύροντα και το χρήμα των Κρατών , άτινα υποχρεούντο ούτω ν' απευθύνωνται είς αυτά τα κεφάλαια όπως εξεύρωσι χρήματα. Τα δάνεια ταύτα επεβάρυναν τα οικονομικά των Κρατών δια της πληρωμής τόκων , υπεδούλωσαν αυτά είς το κεφάλαιον. Η συγκέντρωσις της βιομηχανίας είς χείρας των κεφαλαιοκρατών , οίτινες κατέστρεψαν την μικράν βιομηχανίαν , απερρόφησεν όλας τας δυνάμεις του λαού και συγχρόνως του Κράτους.

Η σημερινή κυκλοφορία του χρήματος δεν ανταποκρίνεται γενικώς πρός το κατ' άτομον καταναλισκόμενον ποσόν και συνεπώς δεν δύναται να επαρκέση δι' όλας τας ανάγκας των εργασιών. Η κυκλοφορία του χρήματος πρέπει να είναι ανάλογος πρός την αύξησιν του πληθυσμού , και πρέπει να συμπεριλαμβάνη εν τώ υπολογισμώ τούτω και τα παιδία , διότι ταύτα καταναλίσκουσι και στοιχίζουσιν από της γεννήσεως των. Η αναθεώτησις της κοπής νομισμάτων είναι ζήτημα ουσιώδες δι' ολόκλητον τον κόσμον . Γνωρίζετε ότι η ανταλλαγή του χρυσού υπήρξεν ολεθρία δια τα Κράτη , άτινα την υιοθέτησαν , διότι δεν δύναται να επαρκέση είς την κατανάλωσιν του χρήματος , τόσον μάλλον καθ' όσον είχομεν αποσύρει της κυκλοφορίας την μεγαλυτέραν δυνατήν ποσότητα χρυσού. Οφείλωμεν να εισαγάγωμεν  νόμισμα βασιζόμενον επί της εργασίας , το οποίον θα είναι έιτε χάρτινον είτε ξύλινον . Θα εκδίδωμεν ανάλογον πρός τας συνήθεις ανάγκας ποσότητα εξ αυτού , αυξάνοντες αναλόγως των εκάστοτε γεννήσεως, και αλλατούντες αυτήν αναλόγως των εκάστοτε θανάτων.

Έκαστον διαμέρισμα και εκάστη περιφέρεια θα τηρή τούς σχετικούς λογαριασμούς της είς την  υπόθεσιν ταύτην. Δια να μη επέρχεται καθυστέρησις είς την καταβολήν χρημάτων δια τας ανάγκας του Κράτους , τα ποσά και η χρονολογία της καταβολής των θα ορίζωνται δια διατάγματος της Κυβερνήσεως . Ούτω θα καταργηθή το προτεκτοράτον του υπουργείου των Οικονομικών το οποίον δεν θα δύναται να ευνοή επαρχίαν τινά είς βάρος άλλης

Θα παρουσιάσωμεν τας μεταρρυθμίσεις ταύτας , τας οποίας σχεδιάζομεν , κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη θωρυβήσωμεν κανένα. Θα καταδείξωμεν την ανάγκην των μεταρρυθμίσεων συνεπεία του κυκεώνος είς τον οποίο κατέληξαν αι οικονομικαί αταξίαι των Χριστιανών. Η πρώτη αταξία , θα είπωμεν , συνίσταται είς τούτο το ότι δηλαδή  άρχονται δια της συντάξεως απλού τινός προυπολογισμού , όστις αυξάνεται από έτους αίς έτος και ιδού διατί . Παρελκύουσι τον προυπολογισμόν τούτον μέχρι του ημίσεως του έτους έπειτα ζητούσιν επανορθωτικόν προυπολογισμόν τον οποίον σπαταλώσιν εντός τριών μηνών έπειτα ζητούσι συμπληρωματικόν τοιούτον και πάντα ταύτα καταλήυγουσιν είς προυπολογισμόν εκκαθαρίσεως.Έπειδή δε ο προυπολογισμός του επομένου έτους συντάσσεται επί τη βάσει του συνόλου του Γενικού Προυπολογισμού η κανονική ετησία διαφορά ειναι 50 % , και ο ετήσιος προυπολογισμός τριπλασιάζεται κάθε δεκαετίαν. Χάρις είς τας τοιαύτας μεθόδους , γενομένας παραδεκτάς λόγω της αφροντησίας των Χριστιανικών Κρατών , τα ταμεία των είναι κενά. Τα επακολουθήσαντα δάνεια κατεβρόχθησαν τα υπόλοιπα και ήγαγον όλα τα Κράτη είς χρωκοπίαν.

Παν δάνειον αποδεικνύει την αδυναμίαν του Κράτους και την μη κατανόησιν των δικαιωμάτων αυτού. Τα δάνεια επικρέμανται ως σπαθί του Δαμοκλέως επί της κεφαλής των κυβερνώντων , οίτινες αντί να λαμβάνωσιν ότι αναγκαίοι αυτοίς δια προσκαίρου φορολογίας παρά των υπηκόων των , έρχονται με τεταμένας τας χείρας να ζητώσιν ελεημοσύνην παρά των τραπεζιτών μας . Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλαι τας οποίας είς ουδεμίαν περίπτωσιν είναι δυνατόν ν' αποσπάση τις από του σώματος του Κράτους εάν δεν αποσπασθώσι μόναι των , ή δεν τας απορρίψη αυτό τούτο το Κράτος ριζικώς . Τα χριστιανικά όμως Κράτη  δεν τας αποσπώσιν , αλλ' εξακολουθώσι να επιθέτωσι νέας τοιαύτας είς το σώμα των , ούτως ώστε αμετακλήτως θα καταστραφώσιν εξ αιτίας της εκουσίας ταύτης αφαιμάξεως.

Πραγματικώς τι άλλο παριστά το δάνειον και ιδίως το εξωτερικόν ; Το δάνειον είναι η έκδοσις κυβερνητικών τραπεζογραμματίων υπεχόντων υποχρέωσιν ωρισμένου τινός τόκου αναλόγου πρός το ποσόν του δανεισθέντος κεφαλαίου. Εάν το δάνειον έχη τόκον 5% , εντός είκοσιν ετών το Κράτος έχει πληρώσει άνευ ουδεμίας ωφελείας τόκον ίσον πρός το δάνειον , εντός 40 ετών διπλάσιον , εντός 60 ετών τριπλάσιον ποσόν και το χρέος παραμένει πάντοτε χρέος ανεξόφλητον !

Βλέπομεν εκ τούτου ότι υπό το πρόσχημα ατομικής φορολογίας το Κράτος αφαιρεί και τον τελευταίον οβολόν των πτωχών φορολογουμένων δια να εξοφλήση με τους πλούσιους ξένους , παρ' ών εδανείσθη , αντί να συλλέξη τα πλούτη του δια τας ανάγκας του χωρίς να πληρώνει τόκους .

Εφ' όσον τα δάνεια περέμειναν εσωτερικά οι χριστιανοί δεν έκαμναν άλλο από του να μεταθέτωσι το χρήμα εκ του θυλακίου του πτωχού είς το θυλάκιον του πλουσίου . Όταν όμως εξηγοράσαμεν τα πρόσωπα άτινα εχρειάζοντα δια να μεταφέρωμεν τα δάνεια επί εξωτερικού εδάφους όλα τα πλούτη των Κρατών διωχετεύθηκαν είς τα ταμεία μας και όλοι οι ριστιανοίι ήρχισαν να καταβάλλωσιν είς ημάς φόρον υποτελείας  . Εάν η επιπολαιότης των βασιλευόντων χριστιανών είς ότι αφορά τας κρατικάς υποθέσεις , εάν η διαφθορά των υπουργών , ή η οικονομική  άγνοια άλλων κυβερνητών επέβαλεν είς τας χείρας των φορτία χρεών , άτινα αδυνατούν να εξοφλήσουν είς τα ταμεία μας , πρέπει να γνωρίζετε ότι το τοιούτον μας εστοίχισεν ακριβά είς χρήμα και προσπαθείας .

Δεν θα επιτρέψωμεν την στασιμότητα του χρήματος , και δια τούτο δεν θα υφίστανται υποχρέωσεις του Κράτους , εξαιρέσει σειράς υποχρεώσεων πρός 1% , ίνα μη η πληρωμή των τόκων παραδίδη την δύναμιν του Κράτους είς την εκμύζησιν των βδελλών. Το δικαίωμα εκδόσεως αξιών θα επιφυλάσσεται αποκλειστικώς δια της βιομηχανικάς εταιρίας , αίτινες δεν δυσκολεύονται να καταβάλλωσι τους τόκους ως εκ των κερδών, άτινα επιτυγχάνουσιν , ενώ το Κράτος ουδέν κέρδος επιτυνχάνει από το χρήμα όπερ εδανείσθη εφ' όσον δενείζεται δια να εξοδεύση και ούχι δια να κάμη επιχειρήσεις.

Τα βιομηχανικά χρεώγραφα θ' αγοράζονται παρά του Κράτους , το οποίον από φόρου υποτελείας , ως είναι σήμερον , θα μεταβληθή είς συμφεροντολόγον δανειστήν . Παρόμοιον μέτρον θα καταργήση την στασιμότητα του χρήματος , τον παρασιτισμόν και τον τύπον , άτινα μας ήσαν χρήσιμα , εφ' όσον οι Χριστιανοί ήσαν ανεξάρτητοι , αλλα δεν είναι επιθυμιτά και υπό το πολίτευμα μας .

Πόσον καταφανής  είναι η έλλειωεις κρισεως είς τούς καθαρούς ζωώδεις εγκεφάλους των Χριστανών ! Εδανείζεντο παρ' ημών επί τόκω και χωρίς να σκέπτονται ότι θα εχρειάζετο ν' αφαιρέσωσι το χρήμα τούτο βεβαρυμένον με  τους επί πλέον τόκους από τα θυλάκια του Κράτους δια να εξοφλήσωσι με ημάς !  Υπήρχε τι το απλούστερον από του να λαμβάνωσι το χρήμα του οποίου είχον ανάγκην από τους φορολογουμένους των ;

Τούτο αποδεικνύει την γενικήν υπεροχήν του μνεύματος μας , διότι κατωρθώσαμεν να τοίς παρουσιάσωμεν την υπόθεσιν των δανείων υπό τοιαύτην μορφήν , ώστε να διαβλέπωσιν εν αυτή και κέρδη ακόμη διά τον εαυτόν τους .

Οι λογαριασμοί τους οποίους όταν έλθη η ώρα θα παρουσιάσωμεν φωτιζομένυς από το φώς της πείρας αιώνων , της οποίας το υλικόν επρομήθευσαν είς ημάς τα χριστιανικά Κράτη , θα διακρίνονται δια την σαφήνειαν των και την ακρίβειαν των και θα κταδείξωμεν είς πάντας πασιφανώς την χρησιμότητα των καινοτομιών μας . Θα θέσωσι τέρμα είς τας καταχρήσεις , χάρις είς ας εκρατούμεν τους Χριστιανούς είς την διάθεσιν μας , αλλ' αί οποίαι δεν είναι δυνατόν να επιτρέπωνται είς Κράτος μας .

Θα καταστρώσωμεν τόσον καλώς το λογιστικόν σύστημα μας , ώστε ούτε η κυβέρνησις , ούτε ελάχιστος υπόλληλος δύναται να παρεκτρέψωσιν ουδέ το ελάχιστον ποσόν εκ του προορισμού του χωρίς τούτο να γίνει αντιληπτόν και επί πλέον να το διαθέση είς παντός έν τω ημετέρω σχεδίω ενεργείας .

Είναι αδύνατον το κυβερνάν άνευ καθορισμένου σχεδίου. Και αυτοί ακόμα οι ήρωες οίτινες ακολουθούσιν οδόν τινα άνευ ωρισμένων προφυλάξεων καταστρέφονται καθ' οδόν . Οι Χριστιανοί Αρχηγοί είς τους οποίους συνεβουλεύσαμεν άλοτε να διασκεδάζωσι τας κρατικάς φροντίδας δι' επισήμων δεξιώσεων δια της εθιμοτυπίας , δια διασκεδάσεων , ήσαν μόνο προπετάσματα της Κυβερνήσεως ημών. Αί αναφοραί των ευνοουμένων , οίτινες ανεπλήρωνον τούτους  είς τας υποθέσεις συνετάσσοντο δι' αυτούς υπό των πρακτόρων μας και ικανοποιούν εκάστοτε τα ήκιστα διορατικά πνεύματα δι' υποσχέσεων ότι το μέλον θα επέφερεν οικονομίας και βελτιώσεις .

Οικονομίας απο τί ; Από τα νέα δάνεια ; θα  ηδύνατο να ερωτήσωσι , δεν ηρώτων όμως εκείνοι οίτινες ανεγίγνωσκον τους απολογισμούς μας και τα σχέδια μας .....

Γνωρίζετε που ωδήγησεν αυτούς η αμεριμνησιά των αυτή και είς ποίαν οικονομικήν αταξίαν περιήλθον παρ' όλην την θαυμασίαν ενεργητικότητα των λαών των.