ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2

Είναι δι' ημάς απαραίτητον όπως οι πολέμιοι μη δίδωσι , όσον τοπύτο είναι δυνατόν , εδαφικά πλεονεκτήματα. Ο πόλεμος δέον να μεταφέρεται ούτω επί του οικονομικού εδάφους , ίνα τα Έθνη ίδωσι την ισχύν της υπεροχής μας και ίνα το τοιούτον θέση και τα δύο αντίπαλα μέρη είς την διάθεσιν των διεθνών πρακτόρων μας , οίτινες έχουσι μυρίους οφθαλμούς τους οποίους κανέν σύνορον δεν σταματά.

Τότε τα διεθνή μας δίκαια θα απαλείψωσι τα εθνικά δίκαια , κατά την κυρίαν σημασίαν της λέξεως , και θα κυβερνήσωσι τους λαούς καθ' τρόπον το αστικόν δίκαιον των Κρατών κανονίζει τας σχέσεις των υπηκόων των πρός αλλήλους.

Οι διοικούντες εκλεγόμενοι υφ' ημών εκ του λαού αναλόγως του δουλικού χαρακτήρος των , δεν θα είναι πρόσωπα παρασκευασμένα διά την διακυβέρνησιν της χώρας. Τοιουτοτρόπως θα αποβώσιν ευκόλως πεσσοί είς το παιγνίδιον μας , μεταξύ των χειρών των σοφών και πνευματωδών συμβούλων μας , των ειδικών μας , ανατραφέντων από της παιδικής των ηλικίας επί τω σκοπώ να διοικήσωσι τας υποθέσεις ολοκλήρου του κόσμου. Γνωρίζετε ότι οι ειδικοί μας έχουσιν αντλήσει τας πληροφορίας , τας αναγκαίας πρός διοίκησιν , από τα πολιτικά σχέδιά μας , από την πείραν της ιστορίας και από την μελέτην όλων των αξιοσημειώτων γεγονότων.

Οι χριστιανοί δεν οδηγούνται εκ των αμερολήπτων παρατηρήσεων των εξηγμένων εκ της ιστορίας , αλλά εκ μιας θεωρητικής ρουτίνας , ανικάνου να επιτύχη πραγματικόν τι αποτέλεσμα. Δια τούτο ακριβώς δεν τους λαμβάνωμεν ποσώς υπ' όψιν ας διασκεδάσωμεν επί τινα ακόμη χρόνον , ας ζήσωσι με ελπίδας ή με νέας τέρψεις , ή με την ανάμνησιν των διασκεδάσεων , ας έχουσιν ήδη κάμει. Ας αφίσωμεν αυτούς να πιστεύωσιν είς την υφ' ημών εμπνευσθείσαν σπουδαιότητα των νόμων της επιστήμης -- των θεωριών. Επί τω σκοπώ τούτω , αυξάνομεν διαρκώς διά των δημοσιογραφικών οργάνων μας την τυφλήν πεποίθησιν των είς αυτούς τους νόμους. Η διανοουμένη τάξις των Χριστιανών θα καυχάται διά τας γνώσεις της και, χωρίς να τας εξετάζη λογικώς , θα θέτη είς ενέργειαν όλα τα διδάγματα της επιστήμης , τα συναγόμενα υπό των πρακτόρων μας διά να οδηγώσι τα πνεύματα των Χριστιανών πρός την κατεύθυνσιν η οποία μας είναι αναγκαία.

Μη νομίσητε ότι αί διαβεβαιώσεις μας αυταί είναι αβάσιμοι , παρατηρήσατε τας επιτυχίας τας οποίας ηδυνήθημεν να δημιουργήσωμεν είς τον Δαρβινισμόν , είς τον Μαρξισμόν , είς τον Νιτσενισμόν.

Δι' ημάς τουλάχιστον η δηλητηριώδες επιρροή των τάσεων τούτων οφείλει να είναι καταφανής.

Μας είναι αναγκαίον να λαμβάνωμεν υπ' όψιν τάς ιδέας, τους χαρακτήρας , τας νεωτεριστικάς τάσεις των λαών διά να μη διαπράττωμεν λάθη εν τη πολιτική και εν τη διοικήσει των υποθέσεων. Το σύστημα μας , του οποίου τα μέρη δύνανται να διατεθώσι διαφοροτρόπως, και αναλόγως πρός τους λαούς τους οποίους συναντώμεν είς τον δρόμον μας , δεν δύναται να έχη επιτυχίαν , ειμή μόνον εάν η πρακτική εφαρμογή του βασίζεται επί των αποτελεσμάτων του παρελθόντος συγκρινομένων με το παρόν.

Τα νέα Κράτη έχουσιν είς χείρας των μεγάλην δημιουργικήν δύναμιν : Τον Τύπον. Ο προορισμός του τύπου είναι να υποδεικνύη τας δήθεν απαραιτήτους απαιτήσεις , να καθιστά γνωστά τα παράπονα του λαού , να δημιουργή δυσαρεστημένους , να δίδει είς αυτούς φωνήν.

Ο τύπος ενσαρκώνει την ελευθερίαν του λόγου. Αλλά τα Κράτη δεν ηδυνήθησαν να χρησιμοποιήσωσι την δύναμιν ταύτην , και ούτω αύτη έπεσεν είς χείρας μας . Δι' αυτής επετύχομεν επιρροήν μένοντες συγχόνως αφανείς. Χάρις είς αυτήν έχομεν συσσωρεύσει είς τας χείρας μας τον χρυσόν , πρα' όλους τους χειμάρρους αίματων και δακρύων  εν μέσω των οποίων εδέησε να επιτύχωμεν τούτο. Αλλά  εξηγοράσθημεν θυσιάσαντες πολλούς εκ των ημετέρων. 

Έκαστον των θυμάτων μας αξίζει μυριάδας χριστιανών ενώπιον του Θεού.