ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 19

Εάν δεν παραδεχώμεθα όπως ο καθείς ασχολήται απ' ευθείας με την πολιτικήν θα προκαλούμεν όμως πάσαν αναφοράν και αίτησιν , δι' ής θα εκαλείτο η κυβέρνησις να βελτιώση την κατάστασιν του λαού. Τούτο θα μας επιτρέψη να αντιλαμβανώμεθα τα ελαττώματα ή τας φαντασίας των υπηκόων μας , είς ούς θα απαντώμεν δια της εκτελέσεως των περί ών ο λόγος σχεδίων ή δια δικαιολογημένης αρνήσεως , ήτις θα αποδεικνύη την άγνοιαν των συντακτών των.

Αί στάσεις δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθώσιν άλλως πως ή ως υλακή κυναρίου εναντίον ελεφάντος . Δια καλώς διωργανωμένην Κυβέρνησιν , ούψι από απόψεως αστυνομικής οργανώσεως , αλλ' από κοινωνικής τοιαύτης , ο μικρός κύων φωνάσκει εναντίον του ελέφαντος , διότι αγνοεί την ιδίαν του θέσιν και αξίαν. Αρκεί να αποδείξη τις δι' ενός αξίου παραδείγματος την αξίαν της μιάς ή της άλλης δια να παύσωσι τα κυνάρια να υλακτώσι και να συνειθίσωσι να κινώσι την ουράν των άμα τη εμφανίσει του ελέφαντος.

Δια να αφαιρέσωμεν το γόητρον της ανδείας από το πολιτικόν έγκλημα , θα καθίζωμεν αυτούς επί του ειδωλίου των κατηγορουμένων παραπλεύρως με τους κλέπτας , τους δολοφόνους  και τους παντοειδούς ευτελείς και χαμερπής εγκληματίας. Τότε η δημοσία γνώμη θα συνχ΄΄υση , εν τη σκέψει της , την κατηγορίαν ταύτην των εγκληματιών με την καταισχύνην των άλλων και θα περιβάλη τούτους με την ιδίαν  περιφρόνησιν.

Είμεθα διατεθειμένοι ( και ελπίζω ότι έχομεν κατορθώσει τούτο ) να εμποδίσωμεν τους Χριστιανούς να καταπολεμήσωσι τάς στάσεις κατ' αυτόν τον τρόπο . Επί τω σκοπώ τούτω , δια του τύπου , των δημοσιευομένων λόγων μας και των ωραίων εγχειριδίων της ιστορίας , έχομεν διαφημήσει το μαρτύριον όπερ δήθεν προύτίμησαν οι στασιασταί δια το κοινόν καλόν. Η διαφήμησις αύτη ηύξησε τας τάξεις των φιλελευθέρων και έρριψε χιλάδας Χριστιανούς είς τας τάξεις του ποιμνίου μας.