ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 18

Όταν θα λάβωμεν ανάγκην να ενισχύσωμεν τα μέτρα της αστυνομικής ασφαλείας ( άτινα φθείρουσι τάχιστα το γόητρον της εξουσίας ) θα υποκινήσωμεν φαινομενικάς ταραχάς , εκδηλώσεις δυσαρεσκείας , εκφραζομένας υπό επιτηδείων ρητόρων. Τα πρόσωπα άτινα θα τρέφωσι τα ίδια αισθήματα, θα ενωθώσι με αυτούς . Τούτο θα μας χρησιμεύση ως δικαιολογία δια να διατάξωμεν κατ' οίκον ερεύνας και επιτηρήσεις, χρησιμοποιούντες πρός τούτο τούς πράκτορας τους οποίους έχομεν μεταξύ των χριστιανικών αστυνομιών.

Επειδή οι πλήστοι των συνομοτών ενεργούσιν εξ έρωτος πρός το επάγγελμα και την φλυαρίαν , δεν θα διαταράσσωμεν αυτούς πρίν δράσωσι καθ' οιανδήποτε τρόπον θ' αρκεσθώμεν  να εισαγάγωμεν εντός του κύκλου των όργανα επιτηρήσεως..... Δεν πρέπει να λησμονώμεν ότι το γόητρον της εξουσίας μειούται όταν ανακαλύπτη συχνάκις συνομώτας εναντίον της. Το τοιούτον αποδεικνύει ομολογίαν της αδυναμίας της , ή , όπερ χειρότερον , το άδικον της υποστάσεως της. Γνωρίζετε ότι καταστρέψαμεν το γόητρον των βασιλευόντων προσώπων των χριστιανών δια συχνών αποπεορών διωργανωμένων υπό των πρακτόρων μας , τυφλών προβάτων του ποιμνίου μας .  Είναι εύκολον να εξωθήται τις είς το έγκλημα δια τινων ελευθερίων φράσεων , αρκεί να υπάρχη πολιτική τις χροιά , θα εξαναγκάσωμεν τας Κυβερνήσεις ν' αναγνωρίσωσι την αδυναμίαν των διά των εμφανών μέτρων ασφαλείας άτινα θα λαμβάνωσι και δια του τρόπου τούτου θα καταστρέψωμεν το γόητρον της εξουσίας.

Η κυβέρνησις μας θα φρουρήται υπό φρουράς σχεδόν αδιοράτου διότι δεν παραδεχόμεθα ούτε την σκέψιν κάν ότι δύναται να υπάρχη εναντίον αυτής δύναμις τις καθ' ής να μη είναι είς κατάστασιν να παλαίση , ώστε να είναι υποχρεωμένη να κρύπτεται. Εάν παραδεχόμεθα την σκέψιν ταύτην , όπως έκαμνον και κάμνουν ακόμη οι Χριστιανοί , θα υπεγράφομεν την είς θάνατον καταδίκην εάν όχι αυτού του άρχοντος , τουλάχιστον της δυναστείας του εν λίαν προσεχεί μέλλοντι.

Κατά τα αυστηρώς τηρούμενα προσχήματα , ο Κυβερνήτης μας δεν θα χρησιμοποιή την εξουσίαν του παρά δια το καλόν του λαού και ουδαμώς δια τα προσωπικά ή δυναστικά του ωφελήματα. Ιδού διατί διά της τηρήσεως του διακόσμου τούτου η εξουσία του θα εκτιμάται και θα περισώζητε από τους ιδίους υπηκόους του. Θα τον λατρεύωσιν επί τη ιδέα ότι η ευημερία εκάστου πολίτου θα εξαρτάται εξ αυτού , διότι εξ αυτού θα εξαρτάται η τάξις της κοινωνικής οικονομίας.

Εμφανής φρούρησις του Βασιλέως ισοδυναμεί με αναγνώρισιν της αδυναμίας της κυβερνητικής οργανώσεως.

Ο βασιλεύς μας , όταν θα ευρίσκεται μεταξύ του λαού , θα περιστοιχίζεται πάντοτε υπό μεγάλου αριθμού ανδρών και γυναικών , οίτινες θα εκλαμβάνωνται ως περίεργοι και θα καταλαμβάνωσι τυχαίως δήθεν τας πρώτας σειράς πέριξ αυτού, θα συγκτατώσι δε και τας σειράς των άλλων , δια να διατηρώσι τάχα την τάξιν. Τούτο θα είναι παράδειγμα συγκρατήσεως της τάξεως. Εάν ευρεθή τις έκ του λαού εκλιπαρών και προσπαθών να παρουσιάση αναφοράν τινα διανοίγων δίοδον διά μέσου των γραμμών , αι πρώται σειραί οφείλωσι να δεχθώσι την αναφοράν ταύτην και υπό τα όμματα του να παραδώσωσιν αυτήν είς τον Βασιλέα , ίνα αντιλαμβάνωνται πάντες ότι , πάν ότι παρουσιάζει τις φθάνει είς τον προορισμόν του , και ότι υπάρχει επόμενως έλενχος και αυτού του Άρχοντως . Η αίγλη της εξουσίας απαιτεί να δύναται ο λαός να λέγη : << Εάν ο  Βασιλεύς το εγνώριζε >> ή << ο Βασιλεύς θα το μάθη >>.

Δια της συγκροτήσεως επισήμου φρουράς εξαφανίζεται το μυστικόν γόητρον της εξουσίας . Πάς όστις είναι ωπλισμένος με αρκετόν θάρρος θεωρεί τον εαυτόν του κύριον της εξουσίας . Ο ταραχοποιός γνωρίζει την δύναμιν του και ενεδρέυει την ευκαιρίαν να προβή είς απόπειραν κατά της εξουσίας ταύτης . Διδάσκομεν άλλα είς τους χριστιανούς , βλέπομεν όμως που έχουν περιαγάγει αυτούς τα φανερά μέτρα ασφαλείας .

Θα  συλλαμβάνωμεν τους εγκληματίας επί τη πρώτη υπονοία εντελώς ή και ελαχίστου βασίμου. Ο φόβος μη απατηθώμεν δεν δύναται να είναι λόγος αποχρών ώστε να δώσωμεν τα μέσα διαφυγής είς άτομα ύποπτα δι' έγκλημα κοινόν ή πολιτικόν και έναντι των οποίων θα φανώμεν όντως αμείλικτοι. Εάν είναι επιτέλους δυνατόν παραβιάζοντες ολίγον την σημασίαν των πραγμάτων , να παραδεψθώμεν την εξέτασιν των αιτιών είς τα κοινά εγκλήματα , δεν είναι δυνατόν όμως να υπάρχει τοιαύτη ελαφρυντική περίπτωσις δι' άτομα ασχολούμενα με ζητήματα , από τα οποία ουδείς πλήν της Κυβερρνήσεως , είναι είς θέσιν ν' αντιλαμβάνεται το ελάχιστον. Και αι Κυβερνήσεις ακόμη όλαι δεν είναι είς θέσιν ν' αντιλαμβάνωνται την αληθινήν πολιτικήν.