ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 17

Το δικηγορικόν επάγγελμα δημιουργεί ανθρώπους ψυχρούς , σκληρούς , πείσμονας και άνευ αρχών , οίτινες εν πάση περιπτώσει παραμε΄νουσιν εντός απροσώπου και καθαρός νομικού επιπέδου. Συνειθίζουσι να εκμεταλλεύωνται τα πάντα πρός όφελος της υπερασπίσεως , και όχι πρός το κοινωνικό καλόν . Δεν αποποιούνται γενικώς καμμίαν υπεράσπισιν και προσπαθούσι να επιτύχωσι την αθώωσιν πάση θυσία εκμεταλλευόμενοι τάς ελαστικότητας της Δικονομίας. Δι΄αυτού του τρόπυ αποθαρρύνουσι το δικαστήριον. Ως εκ τούτου θα επιτρέπωμεν την εξάσκησιν του επαγγέλματος τούτου εντός στενών ορίων και θα μεταβάλωμεν τα μέλη του είς εκτελεστικά όργανα. Οι δικηγόροι όπως και οι δικασταί θα στερούνται του δικαιώματος να επικοινωνώσι μετά των υποδίκων, θα λαμβάνωσι τας δικαστικάς υποθέσεις , θα τας αναλύωσι κατά τα υπομνήματα και τα στοιχεία των δικαστικών ανακρίσεων , θα υπερασπίζονται τους πελάτες των μετά την πρό του δικαστηρίου ανάκρισιν των και αφού διευκρινισθώσι τα γεγονότα. Θ΄αμείβωνται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της υπερασπίσεως. Ούτω θα έχωμεν υπεράσπισιν τιμίαν, αμερόληπτον και καθοδηγουμένη υπό πειστηρίων και ούχι υπό συμφέροντος. Το τοιούτον θα καταπα΄θση , μεταξύ άλλων και την σημερινήν διαφθοράν των δικαστικών Παρέδρων , οίτινες δεν θα συνγκατατίθενται πλέον να δίδωσι δίκαιον μόνον είς εκείνον όστις πληρώνει.

Ελάβομεν ήδη μέριμναν να καταστρέψωμεν την επιρροήν της χριστιανικής ιερατικής τάξεως και να προκαλέσωμεν ούτω την αποτυχίαν της αποστολής της, διότι άλλως θα ηδύνατο επί του παρόντος να μας ενοχλή επί πολύ. Η επιρροή της επί των Λαών καταπίπτει καθημερινώς. Η ελευθερία της συνηδείσεως έχει διακηρυχθή ήδη πανταχού. Ελάχιστα συνεπώς έτη υπολείπονται ακόμη μέχρι της πλήρους καταρρεύσεως της χριστιανικής θρησκείας. Ευκολώτερον ακόμη θα καταβάλωμεν και τάς άλλας θρησκείας με τας οποίας όμως είναι ακόμη πολύ ενωρίς ν΄ασχοληθώμεν. Θα περιορίσωμεν τον κλήρον και τους κληρικούς εντός πλαισίων τόσον στενών , ώστε η επιρροή των να είναι μηδαμινή έν συγκρίσει πρός εκείνην την οποίαν είχον άλλοτε.

Όταν θα επιστή η στιγμή να καταστρέψωμεν  τελειωτικώς  την Παπικήν αυλήν, ο δάκτυλος αοράτου χειρός θα δείξη είς τους Λαούς την αυλήν ταύτην. Αλλ΄ όταν οι λαοί  θα επιπέσωσι κατ΄ αυτής , θα εμφανισθώμεν ως υπερασπισταί της, δια να μη επιτρέψωμεν να χυθή αίμα. Δια του αντιπερασπισμού τούτου θα διεισδύσωμεν είς το εσωτερικόν του φρουρίου οπόθεν δεν θα εξέλθωμεν ειμή όταν το καταστρέψωμεν καθ΄ ολοκληρίαν.

Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων θα είναι ο αληθής Πάπας της Οικουμένης , ο Πατριάρχης της διεθνούς Εκκλησίας.

Εφ΄ όσον όμως η νεολαία, δεν έχει ανατραφή εισέτι με τας νέας μεταβατικάς δοξασίας κατ΄ αρχάς και με τας δικάς μας κατόπιν  δεν θα θίξωμεν φανερά τας υπάρχουσας Εκκλησίας , αλλά θα αγωνισθώμεν εναντίον αυτών δια της κριτικής και της διεγέρσεως διχονοιών. Εν γένει ο σύγχρονος τύπος μας θα αποκαλύπτη τας υποθέσεις του Κράτους , τας Θρησκείας , την ανικανότητα των χριστιανών , και πάντα ταύτα με τάς πλέον κακοήθεις λέξεις διά να τους δυσφημήση παντοιοτρόπως , όπως μόνον η μεγαλοφυής φυλή ημών γνωρίζει να πράττη. Το πολίτευμα μας θα είναι η ενσάρκωσις της βασιλείας του Vichnou , ο οποίος θα είναι το σύμβολον μας . Δι΄ εκάστης εκ των εκατόν χειρών μας θα κρατώμεν και εν ελατήριον της κοινωνικής μηχανής . Θα αντιλαμβανώμεθα τα πάντα άνευ της βοηθείας της επισήμου Αστυνομίας , ήτις όπως την έχομεν διοργανώσει δια τους χριστιανούς , εμποδίζει σήμερον τας Κυβερνήσεις να βλέπωσιν.

Είς το πρόγραμμα μας το τρίτον των υπηκόων μας θα επιβλέπωσι τους άλλους έκ καθήκοντος , δια να υπηρετήσωσιν εκουσίως το Κράτος . Δεν θα θεωρήται τότε άτιμον το να είναι τις κατάσκοπος και καταδότης , απεναντίας αυτό θα είναι επαινετόν , αι αβάσιμοι όμως καταγγελίαι θα τιμωρώνται σκληρώς , ίνα μη γίνεται κατάχρησις του δικαιώματος τούτου. Οι πράκτορες μας θα λαμβάνωνται εξ ίσου εκ της ανωτέρας κοινωνίας όσον και εκ των κατωτέρων τάξεων , εκ του κύκλου της διοικητικής τάξεως , ήτις διασκεδάζει και μεταξύ των εκδοτών , τυπογράφων , βιβλιοπωλών, υπαλλήλων, εργατών, αμαξηλατών, θαλαμηπόλων.....κ.λ.π.

Η εστερημένη δικαιομάτων αστυνομία μη εξουσιοδοτουμένη να ενεργή αυτή η ίδια , και επομένως άνευ δυνάμεως, θα μαρτυρή μόνον και θα καταγγέλη  η εξακρίβωσις των καταθέσεων της και οι συλλήψεις θα εξαρτώνται εξ υπευθύνου ομίλου ελεγκτών των αστυνομικών υποθέσεων , αυταί αύται αι συλλήψεις θα ενεργώνται υπό της Χωροφυλακής και της δημοτικής Αστυνομίας . Ο μη αναφέρων ότι είδεν ή ήκουσεν αναφορικώς πρός πολιτικά ζητήματα των , θα θεωρείται εξ ίσου ένοχος συμμετοχής και αποκρύψεως ως εάν απεδεικνύετο ότι διέπραξε τα δύο ταύτα εγκλήματα.

Όπως σήμερον οι αδελφοί μας υποχρεωμένοι , υπό ιδίαν αυτών ευθύνην , να καταγγέλωσιν είς την κοινότητα των τούς αποστάτας , ή τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουσι τι εναντίον της κοινότητος των , ούτω και εις το παγκόσμιον Κράτος μας θα είναι υποχρεωμένοι πάντοτε οι υπήκοοι μας να εξυπηρετώσι το Κράτος εις πάσαν περίπτωσιν.

Τοιαύτη τις οργάνωσις θα εξαφανίση τας καταχρήσεις της εξουσίας , την διαφθοράν και παν ότι τα συμβούλια μας και αι θεωρίαι μας περί υπερανθρώπων  δικαιομάτων εισήγαγον εις τας συνηθείας των Χριστιανών ......  Πως άλλως όμως θα ηδυνάμεθα να επιτύχωμεν τον πολλαπλασιασμόν των αταξιών εν τη διοικήσει των ; Δια τίνων άλλων μέσων ; Μεταξύ των σπουδαιοτέρων τοιούτων είναι και τα όργανα είς τα οποία έχει ανατεθή  η διατήρησις και αποκατάστασις της τάξεως . Είς ταύτα θα παρέχωμεν την δυνατότητα ν΄ αναπτύσσωσι και ν΄ αποδεικνύωσι τας κακάς έξεις και ιδιοτροπίας των και να καταχρώνται επί τέλους της δυνάμεως των.