Πρωτόκολλο 14

Όταν θα έρθη η βασιλεία μας δεν θα αναγνωρίσωμεν την ύπαρξιν άλλης θρησκείας πλήν της του ενός θεού ημών, με τον οποίον η ειμαρμένη μας είναι συνδεδεμένη, διότι είμεθα ο εκλεκτός λαός και δια του οποίου η αυτή ειμαρμένη είναι ηνωμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου. Δια τούτο ακριβώς οφείλομεν να καταστρέψωμεν πάσαν πίστιν.

Εάν το τοιούτον γεννά τους συνχρόνους αθέους, η μεταβατική αύτη κατάστασις δεν θα παρενοχλήση τας προθέσεις μας αλλά θα χρησιμεύση ως παράδειγμα είς τας μέλλουσας γενεάς, αι οποίαι θα εννοήσωσι τα κηρύγματα μας, επί της θρησκείας του Μωυσέως ης το επιτηδείως συλληφθέν στοϊκόν σύστημα θα καταλήξη είς την κατάκτησιν όλων των λαών. Θα δείξωμεν εν τούτω, την απόκρυφον αλήθειάν της, εν τη οποία, θα λέγωμεν, στηρίζεται όλη η μορφωτική της δύναμις. Τότε θα δημοσιεύωμεν εν πάση ευκαιρία άρθρα είς τα οποία θα συγκρίνωμεν το σωτήριον πολίτευμα μας πρός το του παρελθόντος. Τα πλεονεκτήματα ησυχίας επιτευχθείσης δια μακροχρονίων ταραχών, θα καταδείξωσι τον ευεργετικόν χαρακτήρα της κυριαρχίας ημών, τα σφάλματα των χριστιανικών διοικήσεως θα παραγράφονται παρ΄ημών με τα μελανώτερα χρώματα. Θα διεγείρωμεν τοιαύτην απέχθειαν πρός αυτά, ώστε οι λαοί θα προτιμώσι την ησυχίαν της δουλείας από τα δικαιώματα της διαβοήτου ελευθερίας, η οποία τόσον τους εβασάνισεν, η οποία τοίς αφήρεσε τα μέσα της υπάρξεως, η οποία τους παρέδωκε πρός εκμετάλλευσιν είς συμμορίαν τυχοδιωκτών μη γνωριζόντως τι έπραττον.....

Αι ανωφελείς μεταβολαί κυβερνήσεων εις τας οποίας ωθούντο οι χριστιανοί όταν υπεσκάπτομεν τα κυβερνητικά των οικοδομήματα,

θα έχωσιν επί τοσούτον κουράσει τους λαούς κατά την εποχήν εκείνην, ώστε θα προτιμώσι να υποφέρωσι το παν παρ΄ημών από τον κίνδυνον νέων ταραχών. Θα εξαίρωμεν όλως ιδιαιτέρως τα ιστορικά σφάλματα των χριστιανικών κυβερνήσεων, αίτινες ελλείψει του πραγματικού καλού, εβασάνισαν επί τόσους αιώνας την ανθρωπότητα δια της επιδώξεως φανταστικών αγαθών, χωρίς ν΄αντιληφθώσιν ότι τα σχέδια των δεν έκαμναν άλλο τι ή να επιδεινώνουν αντί να βελτιώνωσι τας γενικάς σχέσεις της ανθρώπινης ζωής.....

Οι φιλόσοφοί μας θα συυητώσιν όλα τα ελαττώματα των χριστιανικών δοξασιών, αλλά κανείς δεν θ΄αμφισβητή ποτέ την θρησκείαν μας από της πραγματικής της απόψεως, διότι κανείς δεν θα γνωρίζη αυτήν κατά βάθος πλήν των ημετέρων, οι οποίοι ουδέποτε θα τολμήσωσι να προδώσωσι τα μυστικά της.

Είς τας χώρας τας οποίας καλούσι προωδευμένας εδημιουργήσαμε φιλολογίαν ρυπαράν, αποτρόπαιον. Θα την υποθάλπωμεν επί τίνα χρόνον ακόμα μετά την έλευσιν μας είς την εξουσίαν, ίνα εξαίρωμεν την αντίθεσιν των λόγων καί προγραμμάτων μας από τας αθλιότητας ταύτας. Οι σοφοί μας παιδαγωγηθέντες όπως διευθύνωσι τους χριστιανούς, θα συνθέτωσι τους χριστιανούς, θα συνθέτωσι λόγους, σχέδια, άρθρα, υπομνήματα, άτινα θα μας δώσωσι την επιρροήν επί των πνευμάτων και θα μας επιτρέψωσι να τους διευθύνωμεν πρός τας ιδέας καί γνώσεις τας οποίας θα θελήσωμεν να επιβάλωμεν είς αυτούς.