Πρωτόκολλο 12

Την λέξιν  '' ελευθερία '' την οποίαν δύναται τις να ερμηνεύση κατά διαφόρους τρόπους, ημείς θα την καθορίσωμεν ως εξής : 

Η ελευθερία είναι το δικαίωμα του πράττειν ότι ο νόμος επιτρέπει.

Τοιαύτη τότε ερμηνεία της λέξεως ταύτης θα κάμη ώστε κάθε ελευθερία να είναι είς τας χείρας μας , διότι οι νόμοι θα καταστρέφωσιν ή θα δημιουργώσι παν ότι θα μας είναι ευάρεστον, συμφώνως πρός το ανωτέρω εκτεθέν πρόγραμμα.

Έναντι του τύπου θα ενεργώμεν κατά τον εξής τρόπον. Ποιόν ρόλον παίζει τώρα ο τύπος ; Χρησιμεύει είς το να αναφλέγη τα πάθη ή είς το να συντηρή τους εγωισμούς των κομμάτων. Είναι μάταιος, άδικος, ψευδής, και το πλείστον των ανθρώπων δεν εννοεί καθόλου είς τι χρησιμεύει. Θα τον  στιγματώσωμεν και θα του βάλωμεν ισχυρούς χαλινούς, θα κάμωμεν το αυτό και διά τα άλλα έντυπα έργα, διότι είς τι θα μας εχρησίμευε το να απαλλαγώμεν από τον τύπον εάν επρόκειτο να χρησιμεύσωμεν ως στόχος των φυλλαδίων και των βιβλίων.

Θα μεταβάλωμεν την δημοσιότητα, ήτις μας στοιχίζει ακριβά σήμερον, διότι χάρις είς αυτήν λογοκρίνωμεν τας εφημερίδας, ως πηγήν προσόδων υπέρ του Κράτους μας. Θα δημιουργήσωμεν ειδικόν φόρον επί του τύπου. Θα απαιτώμεν εγγύησιν, διά την  ίδρυσιν εφημερίδων ή τυπογραφείων. Ούτω θα προφυλάσσεται η Κυβέρνησις μας από πάσαν επίθεσιν εκ μέρους του τύπου. Και επ' ευξαιρίαν θα επιβάλλωμεν άνευ οίκτου πρόστιμα. Χαρτόσημον, εγγυήσεις και πρόστιμα θα δίδωσι τεράστιον εισόδημα είς το Κράτος.

Είναι αληθές ότι αι εφημερίδες των κομμάτων θα ηδύναντο να είναι υπέρτεραι των χρηματικών απωλειών. Θα τας παύωμεν ευθύς μετά την δευτέραν επίθεσιν. Κανείς δεν θα θίξη ατιμωρητεί την αίγλην του κυβερνητικού μας αλανθάστου.

Το πρόσχημα της παύσεως εφημερίδος τινός θα είναι ότι το περί ού ο λόγος όργανον εξεγείρει τα πνεύματα άνευ αιτίου και άνευ λόγου. Σας παρακαλώ να σημειώσητε ότι μεταξύ εκείνων οίτινες θα μας επιτίθενται θα υπάρχουσι και όργανα δημιουργηθέντα υφ' ημών, αλλά ταύτα θα προσβάλλωσιν αποκλειστικώς σημεία των οποίων ημείς επιθυμούμεν την μεταβολήν.

Τίποτε δεν θα κοινωποιήται είς το κοινόν άνευ ελένχου μας. Το αποτέλεσμα τούτο επετεύχθη ήδη είς τας ημέρας μας διά του γεγονότος, ότι όλαι αι ειδήσεις λαμβάνονται υπό πλείστων πρακτόρων, τα οποία τας συγκεντρώνουν από όλα τα μέρη του κόσμου. Τα πρακτορεία ταύτα θα είναι τότε εξ ολοκλήρου ιδικά μας και δεν θα δημοσιεύωσι παρ' ότι θα τοίς επιτάσσομεν.

Εάν από τώρα ηδυνήθημεν να γίνωμεν κύριοι των σκέψεων των Χριστιανικών κοινωνιών είς τοιούτον βαθμόν, ώστε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι να αντιλαμβάνωνται τα παγκόσμια γεγονότα διά των χρωματιστών φακών των διοπτρών, τας οποίας θέτομεν πρό των οφθαλμών των, εάν από τώρα είς ουδέν Κράτος υπάρχουσιν συρτάρια τα οποία να μας αποκρύπτωσι τα υπό των Χριστιανών ανοήτως καλούμενα μυστικά του Κράτους, τι θα γίνη όταν ημείς θα είμεθα οι ανεγνωρισμένοι Κύριοι του σύμπαντος εν τω προσώπω του παγκοσμίου Βασιλέως ημών ;

Όστις θα θελήση να γίνει εκδότης, βιβλιοθηκάριος ή τυπογράφος θα υποχρεωθή να αποκτήση έν δίπλωμα , το οποίον εν περιπτώσει καθ' ην ο κάτοχος του θα καθίστατο ένοχος μιάς οιασδήποτε κακής πράξεως θα αφηρείτο αμέσως. Με τοιαύτα μέτρα το όργανον της σκέψεως θα καταστή εν μέσον αγωγής είς τας χείρας της Κυβερνήσεώς μας, η οποία δεν θα επιτρέπη πλέον είς λαικάς μάζας να παρεκτρέπωνται επί των αγαθών της προόδου.

Τις εξ ημών αγνοεί ότι τα απατηλά αγαθά άγουσιν απ' ευθείας είς παράλογα όνειρα ; Έκ των ονείρων τούτων γεννώνται αι αναρχικαί σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ αυτών και της εξουσίας, διότι η πρόοδος ή μάλλον η ιδέα της προόδου έχει δώσει την ιδέαν παντοειδών χειραφετήσεων χωρίς να ορίση τα όρια αυτών.... Όλοι εκείνοι τους οποίους ονομάζομεν φιλελευθέρους είναι αναρχικοί, εάν μη εμπράκτως τουλάχιστον κατά την σκέψιν. Έκαστος εξ αυτών επιδιώκει τας φαντασιοπληξίας της ελευθερίας και καταλήγει είς την αναρχίαν , δια την ευχαρίστησιν του  διαμαρτύρεσθαι.

Άς επανέλθωμεν είς τον τύπον. Θα πλήξωμεν τούτον όπως και πάν έντυπον με δασμούς είς χαρτόσημα κατά φύλλον και με ενέχυρα. Τα βιβλία, κάτω των 30 φύλλων θα φορολογόυνται διπλασίως. Θα τα κατατάξωμεν είς την κατηγορίαν των φυλλαδίων αφ' ενός ίνα ελαττώσωμεν τον αριθμόν των περιοδικών, άτινα είναι το χειρότερον των δηλητηρίων, αφ' ετέρου δε , ίνα υποχρεώσωμεν τους συγγραφείς να παράγωσι συγγράμματα τόσον μακρά, ώστε ολίγοι να τα αναγιγνώσκωσι και πρό πάντος λόγω της ακριβείας των. Τουναντίον δε ότι θα εκδίδωμεν ημείς οι ίδιοι πρός πνευματικήν ωφελείαν, εντός πλαισίου καθωρισμένου, θα είναι ευθηνόν και θα αναγιγνώσκεται από όλον κόσμον. Ο δασμός θα κατασιγάση την κενήν επιθυμίαν του γράφειν και ο φόβος της τιμωρίας θα θέση τους λογογράφους υπό την εξάρτησίν μας.

Εάν ευρεθώσι πρόσωπα επιθυμούντα να γράψωσιν εναντίον ημών, δεν θα ευρεθή ουδείς όστις να εκτυπώση τα συγγράμματα των. Πρίν παραδεχθή να εκτυπώση έν σύγγραμμα ο εκδότης ή ο τυπογράφος θα υποχρεούται να πηγαίνη είς τας αρχάς διά να επιτύχη την έγκρισιν πρός τούτο. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα γνωρίζωμεν εκ των προτέρων τας παγίδας, ας τινας μας στήνουσι και θα τας καταστρέφωμεν , δίδοντες εκ των προτέρων εξηγήσεις επί της διαπραγματευομένης υποθέσεως.

Η φιλολογία και η δημοσιογραφία είναι αι δύο σπουδαιότεραι παιδαγωγικαί δυνάμεις , και δια τούτο η Κυβέρνησίς μας θα είναι ιδιοκτήτρια των περισσοτέρων εφημερίδων. Δι' αυτού του τρόπου η επιβλαβής επιρροή του ιδιωτικού τύπου θα εξουδετερούται και  θ' αποκτήσωμεν μεγίστην επιρροήν επί της κοινηής γνώμης. Εάν εγκρίνωμεν την έκδοσιν δέκα εφημερίδων, θα ιδρύσωμεν τριάκοντα ιδικάς μας και ούτω καθ' εξής.

Το κοινόν δεν θα υποπτευθή τι . Όλαι αι παρ' ημών εκδιδόμεναι εφημερίδες θα έχωσι κατ' επίφασιν τας πλέον αντιθέτους τάσεις και γνώμας πράγμα το οποίον θα εμπνεύση την είς αυτάς εμπιστοσύνην και θα ελκύση πρός ημάς τους αντιπάλους μας άνευ δυσπιστίας. Θα πέσωσιν είς την παγίδα και θα καταστώσιν αβλαβείς. Τα επισήμου χαρακτήρος όργανα θα είναι είς πρώτην σειράν. Θα επαγρυπνώσι πάντοτε επί των συμφερόντων μας, και δια τούτο η επιρροή των θα είναι μηδαμινή.

Είς δευτέραν γραμμήν θα έρχονται τα ημιεπίσημα όργανα των οποίων ο ρόλος θα είναι να προσελκύωσι τους αδιαφόρους και τους χλιαρούς.

Είς την τρίτην γραμμήν θα θέσωμεν την υποτιθεμένην αντιπολίτευσίν μας. Έν ελάχιστον όργανον θα είναι ο αντίπους των ιδεών μας . Οι αντίπαλοι μας θα εκλάβωσι το ψευδοαντίπαλον μας τούτον ως σύμμαχον των και θα μας αποκαλύψωσι το παιγνίδιον των.

Αί εφημερίδες μας θα είναι όλων των αποχρώσεων. Αί μέν θα είναι αριστοκρατικαί, αι δε δημοκρατικαί, επαναστατικαί ή και αναρχικαί, ακόμη, εφόσον εννοείται θα ζή το Σύνταγμα.

Θα έχουν, όπως ο Ινδός θεός Vichnou, εκατόν χείρας, εκάστη των οποίων θα επισπεύδη την μεταβολήν της κοινωνίας , αι χείρες αύται θα οδηγώσι την κοινήν γνώμην πρός την διεύθυνσιν ήτις αρμόζει πρός τους σκοπούς μας, διότι πάρα πολύ τεταραγμένος άνθρωπος χάνει την δύναμιν του λογικεύεσθαι και παραδίδεται ευκόλως είς την υποβολήν. Οι ηλίθιοι οίτινες θα πιστεύωσιν ότι επαναλαμβάνωσι την γνώμην της εφημερίδος του κόμματος των, θα επαναλαμβάνωσιν απλώς την γνώμην μας ή την γνώμην η οποία θα μας αρέσκη. Θα φαντάζωνται ότι ακολουθούσι το όργανον του κόμματος των και θα ακολουθώσιν εν τη πραγματικότητι την σημαίαν την οποίαν θα υψώσωμεν δι' αυτούς.

Ίνα οδηγώμεν είς την κατεύθυνσιν ταύτην την στρατιάν των δημοσιογράφων μας θα χρειασθή να διοργανώσωμεν το έργον τούτο με εντελώς ιδιαιτέραν φροντίδα. Υπό το όνομα '' κεντρικό γραφείο του τύπου '' θα διοργανώσωμεν φιλολογικάς συγκεντρώσεις, είς τας οποίας οι πράκτορές μας θα δίδωσι, χωρίς κανείς να το αντιλαμβάνεται, το σύνθημα και τα σημεία. Τα όργανα μας , συζητούντα και καταπολεμούντα την πρωτοβουλίαν μας δι' ενός τρόπυ επιπολαίου, χωρίς να φθάσωσιν είς το βάθος των πραγμα΄των, θα έχωσιν μίαν ματαίαν  πολεμικήν κατά των επισήμων εφημερίδων και τούτο διά να μας δίδωσι την αφορμήν να εκφραζώμεθα σαφέστερον παρ' όσον θα ηδυνάμεθα να κάμωμεν τούτο κατά τας πρώτας επισήμους δηλώσεις μας .

Αι επιθέσεις αύται θα παίζωσι προσέτι και το εξής ρόλον : ότι οι υπήκοοι μας θα πιστεύωσιν ότι είναι βέβαιοι , ότι δύναται να ομιλώσιν ελευθέρως, τούτο θα επιτρέψη αφ' ετέρου είς του πράκτορας μας να λέγωσι και να διαβεβαιώσιν ότι τα όργανα άτινα κηρύσσονται εναντίον ημών δεν κάμνωσιν άλλο τι παρά να φλυαρώσιν, εφ' όσον δεν ευρίσκουσι πραγματικά επιχειρήματα ίνα ανασκευάσωσι σοβαρώς τα μέτρα μας.

Οι μη αντιληπτοί από την κοινήν γνώμην, αλλ' ασφαλείς ούτοι τρόποι, θα επισύρωσι βεβαίως πρός ημάς την προσοχήν και εμπιστοσύνη του κοινού. Χάρις είς τους τρόπους τούτους θα διεγείρωμεν ή θα καταπραύνωμεν , αναλόγως των περιστάσεων, τα πνέυματα είς τα πολιτικά ζητήματα, πείθοντας ή αποπλανώντες αυτά, σημειούντες πότε μεν την αλήθειαν πότε δε το ψεύδος, επιβεβαιούντες τα γεγονότα  ή αμφισβητούντες αυτά , αναλόγως της εντυπώσεως ήν προκαλούσιν είς το κοινόν ψηλαφούντες πάντοτε συνετώς το έδαφος, πρίν ή θέσωμεν είς αυτό τον πόδα.... Θα νικήσωμεν ασφγαλώς συνεπεία των μέτρων τα οποία ανεφέραμεν τους αντιπάλους μας , διότι δεν θα έχωσιν είς την διάθεσιν των δημοσιογραφικά όργανα διά των οποίων να δύνανται να εκφράζωσι μέχρι τέλους, τας γνώμας των. Ούτω δεν θα έχωμεν καν ανάγκην να τους αντικρούσωμεν εκ βάθρων.

Εν περιπτώσει ανάγκης θ' αντικρούσωμεν δραστηρίως διά του ημιεπισήμου ημών τύπου τας δοκιμαστικάς σφαίρας τας εκσφενδονιζομένας υφ' ημών εν τη τρίτη κατηγορία του τύπου μας πρός σφυγμομέτρησιν του κοινού.

Ήδη από τούδε, τουλάχιστον εν το Γαλλικώ τύπω, υφίσταται μια μασωνική αλληλεγγύη. Όλα τα όργανα του τύπου είναι συνδεδεμένα πρός άλληλα δια του επαγγελματικού μυστικού όπως είς τους αρχαίους μάντεις, κανέν εκ των μελών δεν προδίδει το μυστικόν των πληροφοριών του, εάν δεν λάβη διαταγήν πρός τούτο. Κανείς δημοσιογράφος δεν θ' αποφασίση να προδώση το μυστικόν τούτο, διότι ουδείς εξ αυτών θα γίνεται δεκτός είς το σύνδεσμον, εάν δεν έχη ρυπαράν τίνα κηλίδα είς το παρελθόν του. Αι κηλίδες αύται θ' απεκαλύπτονται αμέσως. Έφ όσον αι κηλίδες αύται είναι το μυστικόν μερικών, η αίγλη του δημοσιογράφου ελκύει την γνώμην της πλειοψηφίας της χώρας και ακολουθείται μετ' ενθουσιασμού.

Τα συμφέροντα μας εκτείνονται πρό παντός είς τας επαρχίας. Είναι αναγκαίον να διεγείρωμεν αυτόθι ελπίδας και βλέψεις αντιθέτους πρός τας της πρωτευούσης, είς την οποίαν θα τας παρουσιάζωμεν ως γνήσιας επαρχιακάς. Είναι φανερόν ότι η πηγή αυτών θα είναι πάντοτε η αυτή, θα προήρχηται εξ ημών. Εφόσον δεν θ' απολαύσωμεν εισέτι πλήρους εξουσίας , θα έχωμεν ενίοτε ανάγκην αι πρωτεύουσαι να περιβάλωνται με τας γνώμας του λαού, δηλ. της πλειοψηφίας, καθοδηγουμένης υπό των πρακτόρων μας. Μας είναι αναγκαίον αι πρωτεύουσαι, κατά την ψυχολογικήν στιγμήν, ίνα μη συζητώσι το επελθόν γεγονός διά τον λόγον, ότι τούτο θα είναι ήδη παραδεκτόν παρά της επαρχιακής πλειοψηφίας.

Όταν θα εισέλθωμεν είς το νέον καθεστώς το οποίο θα προπαρασκευάση την βασιλείαν μας , δεν θα επιτρέψωμεν την υπό του τύπου αποκάλυψιν της δημοσίας ατιμίας. Πρέπει να γίνη πιστευτόν ότι το νέον καθεστώς έχει τόσον καλώς ικανοποιήσει όλον τον κόσμον, ώστε και τα εγκλήματα ακόμη εξηφανίσθησαν. Αι περιπτώσεις εκδηλώσεως της εγκληματικότητος πρέπει να είναι γνωσταί μόνον είς τα θύματα της και τους τυχόν μάρτυράς της.