Πρωτόκολλο 11

Το Συμβούλιον της Επικρατείας θα είναι έτοιμον ίνα καθορίση την εξουσίαν της Κυβερνήσεως. Υπό την εμφάνισιν του ως νομοθετικού σώματος θα χρησιμεύση εν τη πραγματικότητι, ως σώμα καταρτισμού των νόμων και των διαταγμάτων του Κυβερνήτου.

Ιδού λοιπόν το πρόγραμμα της νέας  εγκαταστάσεως την οποίαν παρασκευάζομεν. Θα δημιουργήσωμεν τον νόμον, το δίκαιον  και το δικαστήριον :

1) υπό τύπον προτάσεων είς το νομοθετικόν σώμα.

2) διά διαταγμάτων του Προέδρου υπό την τύπον γενικών διατάξεων, διά πράξεων της Γερουσίας και αποφάσεων του Συμβουλίου της     Επικρατείας υπό τον τύπον υπουργικών διαταγών.

3) εν  περιπτώσει καθ' ήν τούτο θα  εκρίνετο  επίκαιρον, υπό τύπον Πραξικοπήματος.

Ήδη οπότε έχομεν περίπου καθορίσει αυτόν τον τρόπον του ενεργείν  ( modus agenti ), ας ασχοληθώμεν με την λεπτομέρειαν των μέτρων , άτινα θα μας χρησιμεύσωσιν είς το να περατώσωμεν τον μετασχηματισμόν του Κράτους υπό την έννοιαν την οποίαν έχομεν είπει. Εννοώ διά τούτου την ελευθερίαν του τύπου, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερίαν της συνηδείσεως, την αρχήν του εκλέγεσθαι και πλείστα άλλα πράγματα, άτινα είναι ανάγκη να εξαφανίσθωσιν εκ του ανθρωπίνου καταλόγου ή να μεταβληθώσι ριζικώς ευθύς άμα ως το νέον Σύνταγμα θα έχει προκηρυχθή. Μόνον κατά την στιγμήν αυτήν θα μας είναι δυνατόν να εκδώσωμεν όλας τας διαταγάς μας διά μιάς.  Μετά ταύτα πάσα επαισθητή μεταβολή θα είναι επικίνδυνος και ιδού διατί :

Εάν η μεταβολή αύτη ενεργηθή με πολύ δριμείαν αυστηρότητα, δύναται να συνεπιφέρη απελπισίαν, προκαλουμένην υπό του φόβου νέων μεταβολών της αυτής φύσεως, εάν απεναντίας εκτελεσθή υπό την έννοιαν μεταγενεστέρων ωφελειών ο κόσμος θα είπη ότι ημείς ανεγνωρίσαμεν τα σφάλματα μας και τούτο θα εξασθενήση την αίγλην του αλανθάστου της νέας εξουσίας, ή θα είπη ότι εφοβήθημεν και αναγκαζόμεθα να κάμωμεν παραχωρήσεις δι' άς κανείς δεν θα μας ευχαριστήση, διότι θα νομίσωσιν αυτάς ως επιβαλλομένας..... Αμφότερα ταύτα θα παρέβλαπτον το γόητρον του νέου Συντάγματος. Θέλομεν ίνα κατά την ημέραν της προκηρύξεως του, οπότε οι λαοί θα είναι κατάπληκτοι εκ του Πραξικοπήματος, όταν θα διατελώσιν ακόμη εν τω τρόμω και εν τη παραζάλη, θέλομεν ίνα κατ' εκείνην ακριβώς την στιγμήν αναγνωρίσωσιν ότι είμεθα τόσον ισχυροί, τόσον άτρωτοι, τόσον δυνατοί, ώστε εν ουδεμία περιπτώσει θα τους λάβωμεν ποτέ υπ' όψιν, ότι όχι μόνον δεν θα δώσωμεν καμμίαν προσοχήν είς τας γνώμας των και είς τας επιθυμίας των, αλλ' ότι είμεθα και είς θέσιν να καταστείλωμεν , μετ' απολύτου εξουσίας, πάσαν έκφρασιν, πάσαν εκδήλωσιν των επιθυμιών τούτων και γνωμών, ότι εγενόμεθα κύριοι, διά μιάς , παντός ότι μας ήτο αναγκαίον και ότι δεν θα μοιράσωμεν, εν ουδεμία περιπτώσει, την εξουσίαν μας με αυτούς....   Τότε θα κλείσωσι τους οφθαλμούς και θ' αναμένωσι τα συμβησόμενα.

Οι Χριστιανοί είναι ποίμνιον προβάτων και ημείς είμεθα δι' αυτούς λύκοι. Ειξεύρετε δε τι συμβαίνει είς τα πρόβατα όταν οι λύκοι εισδύσωσιν είς την  μάνδραν των.

Θα κλείσωσι πάλιν τους οφθαλμούς επί όλων των πραγμάτων, διότι θα τοίς υποσχεθώμεν να τοίς αποδώσωμεν όλας τας αφαιρεθείσας ελευθερίας, όταν οι εχθροί της ειρήνης θα καταπραυνθώσι και τα κόμματα θα περιέλθωσιν είς αχρηστίαν. Περιττόν να είπωμεν ότι πολύν χρόνον θα περιμένωσι την επιστροφήν ταύτην πρός το παρελθόν.

Διατί να επινοήσωμεν και να εμπνεύσωμεν είς τους Χριστιανούς όλην αυτήν την πολιτικήν, χωρίς να τοίς δώσωμεν τα μέσα να την κατανοήσωσι, διατί άλλο παρά διά να επιτύχωμεν  κρυφίως εκείνο όπερ η διεσπαρμένη γενεά μας δεν ηδύνατο να επιτύχη απ' ευθείας ;

Τούτο εχρησίμευσεν ως βάσις είς την υφ' ημών διοργάνωσιν του μυστικού μασωνισμού όν ο κόσμος δεν γνωρίζει και του οποίου τους σκοπούς ούτε καν υποπτεύονται οι ηλίθιοι χριστιανοί, οι  προσελκυόμενοι υφ' ημών είς την ορατήν στρατιάν των στοών, ίνα παραπλανήσωμεν τα βλέμματα των αδελφών των.

Ο Θεός έχει δώσει είς ημάς , τον περιούσιον λαόν του, την διασποράν, και, εν ταύτη τη αδυναμία της γενεάς μας  ευρέθη η ισχύς μας, ήτις μας έχει οδηγήσει σήμερον έως  είς το κατώφλιον της παγκοσμίου κυριαρχίας.

Ολίγα πράγματα μας υπολείπονται ίνα ιδρύσωμεν την Κυβέρνησιν μας επί των στερεών βάσεων.