Πρωτόκολλο 10

Επαναλαμβάνω σήμερον ότι ήδη είπον, παρακαλώ δε να το ενθυμηθήτε , ότι δηλονότι αι Κυβερνήσεις και οι λαοί δεν βλέπουσι παρά την εξωτερικήν επιφάνειαν των πραγμάτων. Και πως θα διηυκρίνιζον την ενδόμυχον έννοιαν αυτών αφού οι αντιπρόσωποι των δεν σκέπτονται άλλο παρά να διασκεδάσωσιν ; Ενδιαφέρει πολύ διά την πολιτικήν μας να γνωρίζωμεν την λεπτομέρειν ταύτην. Θα μας βοηθήση όταν θα μεταβώμεν είς την συζητησιν της διαιρέσεως της εξουσίας , της ελευθερίας του λόγου, του τύπου, της ελευθερίας της συνειδήσεως, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενωπίον του νόμου, του απαραβιάστου της ιδιοκτησίας , του ασύλου της κατοικίας, των φόρων και της αναδρομικής ισχύος των νόμων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι τοιαύτα ώστε δεν πρέπει ποτέ να τα θίγωμεν κατ' ευθείαν και φανερά ενωπίον του λαού. Είς άς περιστάσεις είναι αναγκαίον να τα θίγωμεν, δεν πρέπει να τα απαριθμώμεν, αλλά να κηρύττωμεν ολοκληρωτικώς, ότι αι αρχαί του νεωτέρου δικαίου αναγνωρίζονται υφ' ημών. Η σπουδαιότης της αποσιωπήσεως ταύτης συνίσταται είς τούτο, ότι μια αρχή, ήτις δεν κατονομάζεται, μας αφίνει την ελευθερίαν ν' αποκλείωμεν εξ αυτής τούτο ή εκείνο χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ενώ εάν τα απηριθμώμεν, θα εχρειάζετο ίνα να παραδεχθώμεν άνευ επιφυλάξεως.

Ο λαός έχει ιδιαιτέραν αγάπην και μεγάλην εκτίμησιν πρός πολιτικάς ευφυίας και χαρακτηρίζει όλας τας βίαιας πράξεις των διά των εκφράσεων '' δεν είναι ηθικόν, δεν είναι καθόλου ηθικόν, αλλ' είναι ευφυέστατον ! ''  είναι παιχνίδιον κακοήθες κατ' ουσίαν, αλλά καλά παιγμένο !

Σκοπεύομεν να ελκύσωμεν όλα τα έθνη είς την κατασκευήν νέου επί στερεών θεμελίων κτιρίου, του οποίου έχομεν προβλέψει το σχέδιον. Ιδού διατί μας χρειάζεται προ παντός το θράσος αυτό και η τοιαύτη πνευματική ισχύς, αίτινεςε εν τω προσώπω των οργάνων μας τούτων θα συντελέσωσιν είς το να συντρίψωσι παν εμπόδιον εν τη πορεία μας . Πραγματοποιουμένου του πραξικοπήματος μας θα είπομεν είς τας λαικάς μάααζας '' όλα πηγαιναν απελπιστικά, όλοι οι άνθρωποι υπέφεραν υπέρ τας δυνάμεις των ''. Συντρίβομεν λοιπόν και αφανίζομεν τα αίτια της δυστυχίας σας δηλ. τας εθνότητας, τα σύνορα, τα διάφορα νομίσματα.

Αναμφιβόλως σας αφίνομεν ελευθέρους να μας δηλώσητε υπακοήν. Δύνασθε όμως εν επιγνώσει και δεδικαιολογημένως να κάμετε τούτο πρίν ή δοκιμάσητε αυτό το οποίον σας προσφέρομεν ;  Τότε οι λαοί συναρπαζόμενοι θα μας σηκώσουν εν θριάμβω ελαυνόμενοι από ενθουσιώδες ελπίδας και πεποιθήσεις.

Το καθολικόν δικαίωμα της ψήφου όπερ εξεμεταλλεύθημεν διά την επικράτησιν μας και πρός ό έχομεν συνηθίσει τους λαούς δια της μεθόδου των συλλογικών οργανώσεων και συνεννοήσεων, θα συντελέση δι' υστάτην φοράν είς το να εκδηλωθή ομόφωνος υπό της ανθρωπότητος η επιθυμία να μας γνωρίση εκ του πλησίον πρίν ή μας κρίνη.

Πρός τούτο ανάγκη να επιβάλωμεν την καθολικήν ψηφοφορίαν άνευ διακρίσεως τάξεων και άνευ απογραφής εκλογέων, ίνα επιτευχθή η απόλυτος πλειοψηφία, ήτις ανέφικτος εν αντιθέτω περιπτώσει. Δίδοντες κατά τοιούτον τρόπον είς πάντα άνθρωπον την επίγνωσιν της προσωπικής του αξίας , θ' αφανίσωμεν την επικράτησιν του χριστιανικού κόσμου και των πρωτείων του και δεν θ΄αφίσωμεν να παραχθώσιν αι διακρίσεις τας οποίας αι μάζαι, παρ' ημών καθοδηγούμεναι, θ' αγνοήσωσιν απολύτως το πλήθος θ' ακούση μόνον ημάς , οι οποίοι θ' ανταμείψωμεν την υπακοήν και αφοσίωσιν του. Κατ' αυτόν τον τρόπον αι λαικαί μάζαι θα γίνωσι τυφλή ακατανίκητος δύναμις, μη δυναμένη μα κινηθή εν ουδεμία περιπτώσει άνευ της καθοδηγήσεως της υπό των πρακτόρων μας, δι' ών θ' αντικαταστήσωμεν τους άχρι τότε Κυβερνήτας των. Θα υποταχθή τυφλώς είς το πολίτευμα μας τούτο, διότι θα γνωρίζη ότι από τους νέους αυτούς αρχηγούς μας θα εξαρτάται παν κέρδος , παν όφελος, παν αγαθόν.

Εν σύστημα κυβερνήσεως δέον να προέλθη και να δοθή εντελώς έτοιμον από μίαν μόνον κεφαλήν, διότι θα παρουσίαζεν ασυναρτησίας, εάν πολλά πνεύματα διενέμοντο πρός άλληλα το έργον της συντάξεως του. Και δια τούτο γνωρίζωμεν έν σχέδιον εκτελέσεως, χωρίς να το συζητώμεν, ίνα μη καταστρέψωμεν την μεγαλειώδη μορφήν του, την σύνδεσιν των μερών του, την πρακτικήν δύναμιν και την μυστικήν σημασάιν εκάστου των σημείων του. Εαν η καθολική ψήφος το συζητήση και το μεταρυθμίση, θα κρατήση τα ίχνη όλων των ψευδών αντιλήψεων των πνευμάτων, άτινα δεν θα έχωσι κατανοήσει το βάθος και την σύνδεσιν των σκοπών. Πρέπει τα σχέδιά μας να  είναι ισχυρά και καλώς επινοημένα. Και δια τούτο δεν οφείλομεν να ρίψωμεν την μεγαλειώδη εργασίαν του αρχηγού μας είς τους πόδας των μαζών, ούτω καν να την εμπιστευθώμεν έστω και είς περιωρισμένον κύκλον.

Τα σχέδια ταύτα δεν θ' ανατρέψωσιν επί του παρόντος τας νεωτέρας κοινωνίας, θα μεταβάλωσι μόνον την οικονομικήν υπόστασιν των και επομένως όλην την ανάπτυξιν αυτών, ήτις θα προσαρμοσθή τοιουτοτρόπως πρός τα σχέδιάς μας.

Τα ίδια πράγματα σχεδόν υφίστανται είς όλας τας χώρας, αλλ' υπό διάφορα ονόματα : Η Αντιπροσωπεία, τα Υπουργεία, η Γερουσία, το Συμβούλιον της Επικρατείας, το Νομοθετικόν  Σώμα και το Εκτελεστικον Σώμα. Δεν έχω ανάγκην να σας εξηγήσω τον μηχανισμόν των σχέσεων των υπηρεσιών τούτων μεταξύ των , διότι αυτό σας είηναι πολύ γνωστόν, παρατηρήσατε μόνον ότι εκάστη των υπηρεσιών αυτών αφορά λειτουργίαν σοβαράν του Κράτους, και σας παρακαλώ να παρατηρήσετε προσέτι, ότι την λειτουργίαν και όχι την υπηρεσίαν ονομάζουσι σπουδαίαν. Λοιπόν, δεν είναι σπουδαίαι αι υπηρεσίαι αλλ' αι λειτουργίαι των. Αι υπηρεσίαι διενεμήθησαν πρός αλλήλας όλας τας λειτουργίας της Κυβερνήσεως : Διοικητική λειτουργία,  Νομοθετική λειτουργία,  Εκτελεστική λειτουργία. Διά τούτο δε αύται δρώσιν εν τω οργανισμώ του Κράτους όπως τα όργανα εν τω ανθρωπίνω σώματι. Εάν βλάψωμεν εν μέρος της μηχανής του Κράτους , το Κράτος θα ασθενήση, όπως το ανθρώπινον σώμα , και θα αποθάνη.

Αφ' ότου έχωμεν εισαγάγει εν τω οργανισμώ του Κράτους το δηλητήριον της φιλελευθερίας, ΄λη η πολιτική του σύστασις έχει μεταβληθή ! Τα Κράτη πάσχουσιν από θανάσιμον ασθένειαν την αποσύνθεσιν του αίματος δεν υπολείπεται πλέον παρά να περιμείνωμεν το τέλος της αγωνίας των .

Εκ της φιλελευθερίας εγεννήθησαν αι συνταγματικαί Κυβερνήσεις, αίτινες αντικατέστησαν δια τους Χριστιανούς την σωτήριον Μοναρχίαν, και το Σύνταγμα, όπως καλώς γνωρίζετε, δεν είναι άλλο τι παρά μια σχολή διαφωνιών, διχονοιών, συζητήσεων, διχογνωμιών, ολεθρίων προστριβών των κομμάτων, εν μιά λέξει, είναι η σχολή παντός ότι κάμνει εν Κράτος να χάση την οντότητα του και την ατομικότητα του. Το βήμα, όπως και ο τύπος , έχει καταδικάσει τους Βασιλείς είς την αδράνειαν και την αδυναμίαν, τούς έχει καταστήσει δι' αυτού του τρόπου, ήκιστα χρησίμους, ανωφελείς και τούτο εξηγεί διατί έχουσιν ανατραπή. Η εγκατάστασις της Δημοκρατίας καθίσταται τότε δυνατή. Αντικαθιστώμεν τον Βασιλεύοντα διά μέσου μιάς γελοίας Κυβερνήσεως, δι' ενός προέδρου, λαμβανομένου εκ του πλήθους, από το μέσον των δημιουργημάτων μας , των αιχμαλώτων μας . Το σημείον αυτό αποτελεί το θεμέλιον της υπονόμου, ήν είχομεν ανοίξει από τους πόδας του λαού των Χριστιανών, ή μάλλον των Χριστιανικών Εθνών.

Είς προσεχές μέλλον θα δημιουργήσωμεν την ευθύνην των προέδρων.

Τότε θα  διαπράξωμεν χωρίς να στενοχωρηθώμεν τα γεγονότα δι' ά το απρόσωπον δημιούργημα μας ενδιαφέρει, θα δώσει λόγον. Τι μας ενδιαφέρει αν αι τάξεις εκείνων οίτινες αποβλέπουσιν είς την εξουσίαν, γίνονται αραιότεροι, αν συμβαίνωσιν, ελείψει Προέδρων, στενοχωρίαι ικαναί να παραλύσωσιν εντελώς την χώραν ; Ίνα επιτύχωμεν το αποτέλεσμα τούτο θα συντελέσωμεν είς την εκλογήν Προέδρων, οι οποίοι έχουν είς το παρελθόν των κεκρυμμένην τινα ηθικήν πληγήν, '' Παναμάν '' τινα. Ο φόβος των αποκαλύψεων, η επιθυμία η ιδιάζουσα είς έκαστον άνθρωπον ανελθόντα είς την εξουσίαν του να διατηρήση τα προνόμοια του, τας ωφελείας και τας τιμάς , τας ανηκούσας είς την θέσιν του , θα καταστήσωσι τους Προέδρους τυφλούς εκτελεστάς των διαταγών μας.

Η Βουλή θα καλύψη, θα υπερασπίση, θα εκλέξη τους Προέδρους, αλλ' ημείς θ' αποσύρωμεν από αυτήν το δικαίωμα του να προτείνη νόμους ή να τους μεταβάλλη, το δικαίωμα τούτο θα απονεμηθή είς τον υπεύθυνον Πρόεδρον, όστις θα είναι εν παίγνιον μεταξύ των χειρών μας.

Η εξουσία της Κυβερνήσεως θ' αποβή αναμφιβόλως στόχος όλων των επιθέσεων. Θα δώσωμεν είς αυτήν, όπως υπερασπισθή το δικαίωμα να κάμη έκκλησιν είς λαικόν δημοψήφισμα με προεξησφαλισμένην την πλειοψηφίαν, ήτις θα είναι πάντοτε τυφλή θεραπαίνις των  σχεδίων μας. Θα δώσωμεν, πρός τούτοις είς τον Πρόεδρον το δικαίωμα να κηρύττη τον πόλεμον. Θα δικαιολογήσωμεν δε τούτο λέγοντες ότι ο πρόεδρος, ως αρχηγός όλου του στρατού της χώρας, οφείλει να έχη το δικαίωμα αυτό είς την διάθεσιν του, ίνα υπερασπίζη το νέον δημοκρατικόν πολίτευμα, του οποίου είναι υπεύθυνος εκπρόσωπος.

Υπό τους όρους τούτους, ο Αρχηγός του αδύτου θα είανι είς χείρας μας και κανείς εκτός ημών δεν θα διευθύνη πλέον την νομοθεικήν δύναμιν.

Θ' αποσύρωμεν, επί πλέον, από την Βουλήν, εισάγωντες το νέον δημοκρατικόν πολίτευμα, το δικαίωμα επερωτήσεως, υπό το πρόσχημα να περισώσωμεν το πολιτικόν μυστικόν. Θα περιορίσωμεν, διά του νέου πολιτεύματος, τον αριθμόν των αντιπροσώπων είς το ελάχιστον όριον, πράγμα το οποίον θα έχη ως αποτέλεσμα να ελλατώση τόσον τα πολιτικά πάθη, όσον και το πάθος πρός την πολιτικήν. Εάν, παρά πάσαν προσδοκίαν, τοιαύτα πάθη διεγείρωνται και εν μικρώ τούτω αριθμώ των αντιπροσώπων, θα καταργήσωμεν τον θεσμόν διά μιάς εκκλήσεως πρός την πλειοψηφίαν του λαού....

Εκ του Προέδρου θα εξαρτάται ο διορισμός των Προέδρων και αντιπροέδρων της Βουλής και της Γερουσίας. Αντί των διαρκών κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, θα περιορίσωμεν τας συνεδρίας των Κοινοβουλίων είς τινας μήνας. Πρός τούτοις δε, ο Πρόεδρος, ως Αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας, θα έχη το δικαίωμα να συγκαλή ή να διαλύη το Κοινοβούλιον, και , εν περιπτώσει διαλύσεως, να αναβάλη τον χρόνον νέας συγκλήσεως. Αλλ' ίνα αι συνέπειαι όλων αυτών των πράξεων, πραγματικώς παρανόμων, μη επιπέσωσιν επί της παρ' ημών δοθείσης είς τον Πρόεδρον ευθύνης, πράγμα όπερ θα παρέβλαπτε τα σχέδια μας, θα υποβάλωμεν είς τους Υπουργούς και είς τους περί τον Πρόεδρον την ιδέαν να προβαίνωσιν είς ταύτα παρά τας διαθέσεις του διά των ιδίων αυτών μέσων , τοιουτοτρόπως θα είναι αυτοί υπεύθυνοι αντ' αυτού.... Συμβουλεύομεν να εμπιστευώμεθα αυτόν τον ρόλον πρό πάντων είς την Γερουσίαν, είς το Συμβούλιον της Επικρατείας , είς το Υπουργικόν Συμβούλιον μάλλον παρά είς έν άτομον.

Ο Πρόεδρος θα ερμηνεύη εκάστοτε κατά τας υποδείξεις και επιθυμίας μας τους υφισταμένους νόμους, θα τους επικυρώνη, όταν ημείς θα του υποδεικνύωμεν την τοιαύτην ανάγκην, θα έχει το δικαίωμα να προτείνη προσωρινούς νόμους ( Νομοθετικά Διατάγματα ) και ακόμη μεταβολήν του πολιτεύματος, υπό το πρόσχημα του υπερτάτου καλού του Κράτους.

Τα μέτρα ταύτα θα μας δώσωσι το μέσον να καταστρέψωμεν ολίγον κατ' ολίγον, βήμα πρός βήμα , παν ότι κατ' αρχάς, κατά την υφ' ημών ανάληψιν της εξουσίας  θα έχωμεν αναγκασθή να εισαγάγωμεν είς το Πολίτευμα των Κρατών, θα  μεταβώμεν τοιουτοτρόπως είς την κατάργησιν πάσης συνταγματικότητος, όταν θα έχη έλθει ο χρόνος να συγκεντρώσωμεν όλας τας κυβερνήσεις υπό την Μοναρχίαν μας.

Η αναγνώρισις της Μοναρχίας μας δύναται ενδεχομένως να επέλθη πρό της καταργήσεως του Συντάγματος, αν οι λαοί, απηυδημένοι εκ των αταξιών και της κουφότητος των κυβρνήσεων των , ανακράξωσιν :  "" Εκδιώξατε τους και δώσατε μας γενικόν Βασιλέα, όστις να δύναται να μας συνενώση και να καταστρέψη τα αίτια των διαφωνιών μας , τα σύνορα των εθνών, τας θρησκείας, τους υπολογισμούς των Κρατών, Βασιλέα, ο οποίος να μας εξασφαλίση την ειρήνην και την ανάστασιν, ας δεν δυνάμεθα ν' απολαύσωμεν δια των Κυβερνητών μας και των αντιπροσώπων μας '' .

Γνωρίζετε πολύ καλά και σείς οι ίδιοι ότι ίνα  καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας επιθυμίας, πρέπει να διαταράττωμεν διαρκώς είς όλας τας χώρας, τας σχέσεις του λαού και της κυβερνήσεως, να κυράζωμεν όλον τον κόσμον διά του χωρισμού, της έχθρας, του μίσους και διά του μαρτυρίου της πείνης, του εμβολιασμού των ασθενειών, της αθλιότητος, ίνα ούτω οι χριστιανοί μη βλέπωσιν άλλην σωτηρίαν ή την προσφυγήν είς την πλήρη και ολοκληρωτικήν ηγεμονίαν μας.

Εάν δώσωμεν είς τους λαούς τον χρόνον ν' αναπνεύσωσιν, η ευνοική στιγμή δεν θα φθάση ίσως ποτέ.